close
Share with your friends
row of new houses with solar panels

Investeer in de toekomst, doe het vandaag Investeer in de toekomst, doe het vandaag

Het bewerkstelligen van een fiscaal optimaal investeringsbeleid in België, is niet evident. Wetswijzigingen volgen elkaar op, anticiperen is een must.

Vanaf 1 januari 2020 treedt de volgende fase van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting in werking. Dit met mogelijks verstrekkende gevolgen indien uw vennootschap investeringen in het vooruitzicht heeft. Welke voordelen verdwijnen en tot wanneer kan men ze nog benutten? Enkele afwegingen die u in acht dient te nemen:

De verhoogde investeringsaftrek (20%) voor KMO’s

Vennootschappen die investeren in materiële/immateriële vaste activa, in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht, kunnen genieten van de investeringsaftrek. Voor kleine vennootschappen[1],  werd deze investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 20%. Dit betekent concreet dat, naast de normale afschrijvingen, ook genoten kan worden van een extracomptabele fiscale aftrek van 20%, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze tijdelijke verhoging geldt evenwel maar voor investeringen gedaan tot 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 daalt deze investeringsaftrek onherroepelijk naar 8%. Uw investeringen nog doorvoeren voor de jaarwisseling weerspiegelt zich in dit opzicht dus in een bijkomende aftrek van 12%.

Wat dient specifiek te gebeuren, voor 31 december 2019, om in aanmerking te komen? Concreet moet de investering ofwel verkregen ofwel, indien het bouwwerken betreft, opgeleverd worden voor 31 december 2019. Evenwel wordt het actiefbestanddeel ook beschouwd als ‘verkregen of tot stand gebracht’ indien een voorschotfactuur wordt bekomen, deze werd betaald en de investering als materieel/immaterieel activa conform de wettelijke bepalingen kan worden geboekt op de balans, ongeacht de datum van aanvang van afschrijving.

Let wel, indien de verhoogde investeringsaftrek wordt toegepast, moet voor dat jaar enerzijds verzaakt worden aan de aftrek van risicokapitaal en anderzijds is deze verhoogde investeringsaftrek, indien onvoldoende winst in dat boekjaar, maar eenmalig overdraagbaar naar het volgend belastbaar tijdperk.

 

[1] Kleine vennootschappen mogen op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van volgende criteria overschrijden: gemiddeld personeelsbestand 50, jaaromzet (excl. btw) 9.000.000 EUR en balanstotaal 4.500.000 EUR, art. 1:24 WVV.

Afschrijven: degressief en op het volledige boekjaar

Investeren voor 31 december 2019 reflecteert zich voor KMO’s daarenboven in  meer flexibele en gunstigere afschrijvingsmogelijkheden die u in staat stellen om het fiscaal beleid van uw KMO verder te optimaliseren. Dit ontplooit zich in beginsel in twee facetten.

Allereerst zal vanaf 2020 degressief afschrijven niet meer toepasbaar zijn. Zo verdwijnt de mogelijkheid om te kunnen genieten van een dubbel afschrijfpercentage van de lineaire afschrijving (beperkt tot 40% van de aanschafwaarde). Hogere afschrijvingen in het boekjaar betekent lagere belastbare winst en dus minder vennootschapsbelasting.

Daarnaast zal voor de kleine vennootschap het keuzestelsel om al dan niet over het volledige boekjaar af te schrijven verdwijnen. Dit houdt in dat, vanaf 2020, er eveneens voor de kleine vennootschappen, zoals dat voor grote vennootschappen nu reeds het geval is, pro rata temporis moet worden afgeschreven. Concreet betekent dit dat iner voor een boekjaar enkel een afschrijving in rekening mag gebracht worden pro rata temporis per dag van het boekjaar dat de activa verworven waren. . Dit terwijl tot 31 december 2019, zelfs indien wordt geïnvesteerd op de laatste dag van het jaar, uw KMO-vennootschap nog voor het volledige jaar kan afschrijven.

Op basis van wat voorafgaat  is het duidelijk dat investeren voor of na 1 januari 2020 grote fiscale consequenties kan hebben voor uw vennootschap. Zowel op vlak van de verhoogde investeringsaftrek alsook met betrekking tot de afschrijvingen vervallen enkele mogelijke optimalisaties. . Ondanks het feit dat het jaareinde nadert, is het opportuun om de afweging nu te maken. U kan namelijk, geheel in lijn met de wetgeving, genieten van zowel een verhoogde investeringsaftrek alsook een hogere afschrijvingskost indien u investeert in 2019.

Aarzel niet ons te contacteren mocht u assistentie wensen in het kader van beoogde investeringen.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content