close
Share with your friends
City Skyline

Naar een slimme en toekomstgerichte stad

Naar een slimme en toekomstgerichte stad

Als bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat, spelen steden en gemeenten een centrale rol in de samenleving en vormen ze de toegangspoort tot andere bestuursniveaus. Het is dan ook essentieel dat deze beleidsmakers evolueren om de groeiende en veranderende bevolking tegemoet te komen en een passende dienstverlening aan te bieden.

Drie werven voor de stedelijke en gemeentelijke bestuursniveaus

Wij geloven vanuit KPMG dat onderstaande drie werven de sleutelelementen vormen binnen deze continue evolutie en modernisering. Initiatieven in elk van deze werven zijn een noodzaak en kunnen individueel aangepakt worden, maar wanneer deze gebundeld worden in een ambitieuze transformatie, zullen elk van deze initiatieven uit de drie werven elkaar versterken en voor significante impact zorgen.

Werf 1: een slim en datagedreven beleid

Onze steden en gemeenten zijn groeipolen van welvaart, cultuur, innovatie en sociale vooruitgang. Om dit te kunnen waarmaken, moeten ze echter het hoofd bieden aan problemen zoals files, onveiligheid, leegstand, geluidsoverlast, luchtvervuiling en sociale uitsluiting. Daarvoor zijn in eerste instantie heel wat gegevens - data - nodig over mobiliteit, mensenstromen, cultuur- en winkelaanbod, milieu en samenleven. Dat is wat ‘slimme steden’ beogen: in real-time data verzamelen, analyseren en op basis hiervan – vaak proactief – maatregelen nemen.

Datagedreven beleidsvoering vereenvoudigt het beslissingsproces en versterkt het lokaal beleid door bestaande data te identificeren, te ontsluiten en te linken.

Werf 2: een verhoogde wendbaarheid en integratie

De gewijzigde verwachtingen van burgers zorgen er voor dat de overheid opnieuw moet nadenken over welke behoeften op welk bestuursniveau ingevuld moeten worden. Vermits burgers en ondernemingen vaak een heel goed zicht hebben op de concrete en praktische noden en uitdagingen van de stad of gemeente, kunnen initiatieven zoals burgerparticipatie en digitale buurtnetwerken beleidsmakers een eind op weg zetten bij de transformatie en evaluatie van hun diensten. Pas wanneer de juiste kerntaken op elk niveau bepaald zijn, kan de omslag gemaakt worden naar deze nieuwe vorm van bestuurlijke organisatie. Samenwerking is noodzakelijk op verschillende vlakken: binnen de verschillende beleidsdomeinen en -instellingen in een stad of gemeente, via (vrijwillige) fusies tussen gemeenten of via een regiowerking waarin verschillende overheidsniveaus, burgers en andere partners zijn betrokken. Deze samenwerking zorgt voor voordelen qua schaalgrootte en specialisatie.

Werf 3: een klantgerichte digitale aanpak

De burger verwacht meer en meer dat dienstverlening digitaal verloopt. Steden en gemeenten moeten hier aan tegemoetkomen, maar ook rekening houden met de verschillende mate van digitale ervaring en kennis binnen hun inwonerspopulatie.

De digitale burger is vertrouwd met de laatste technologische toepassingen zoals apps en e-loketten en verwacht van zijn stad of gemeente hetzelfde. Maar niet iedereen kan het hoge tempo van de digitalisering volgen en deze doelgroep zal beroep blijven doen op klassieke kanalen zoals het fysieke loket of de telefoon.

De digitalisering van de dienstverlening kan kostenbesparend werken, maar veronderstelt ook een aangepaste infrastructuur en architectuur van de lokale besturen. Aangezien deze uitdagingen bij verschillende steden en gemeenten voorkomen, is het dus noodzakelijk dat er een voldoende mate van onderlinge kennisdeling bestaat, zodat hergebruik en mutualisering van bepaalde digitale oplossingen eenvoudig gedeeld kunnen worden.

 

De uitdaging is duidelijk: de omslag maken naar een stad of gemeente die slim, geïntegreerd en digitaal is, om zo betere beslissingen te nemen én om burgers en ondernemingen op een zo goed en gericht mogelijke manier bij te staan.

Lees hieronder onze volledige visienota over de weg naar een slimme en toekomstgerichte stad in het Nederlands of in het Frans.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content