close
Share with your friends

Nederlandse meldingsplicht voor EU-dienstverleners uitgesteld

Uitstelling Nederlands meldingsplicht EU-dienstverlener

Nederlandse meldingsplicht voor EU-dienstverleners uitgesteld

Op 18 juni 2016 is in Nederland de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Voor in een andere EU-lidstaat gevestigde werkgevers en Nederlandse werkgevers waar werknemers naar worden gedetacheerd gelden uit hoofde van de WagwEU diverse verplichtingen. De – tot op heden – belangrijkste verplichting is om bepaalde documenten beschikbaar te hebben op de plaats waar de uitgezonden werknemer zijn werkzaamheden verricht. Voorbeelden van dergelijke documenten zijn een kopie van de loonstrook, de arbeidsovereenkomst en de A1-verklaring (het bewijs van voortzetting van de buitenlandse sociale zekerheid). Als niet aan de verplichtingen wordt voldaan, kunnen hoge boetes worden opgelegd. 

Onderdeel van de WagwEU is een al eerder aangekondigde registratieplicht voor dienstverleners uit andere EU-lidstaten die hun werknemers in Nederland laten werken. Door invoering van deze plicht kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) controleren of EU-werknemers de minimale arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben en daarmee of de buitenlandse ondernemingen voldoen aan de Europese detacheringsrichtlijn. De meldingsplicht heeft ook gevolgen voor de dienstontvanger. Deze moet namelijk uiterlijk bij aanvang van de werkzaamheden hebben gecontroleerd of de melding is gedaan en zo ja, verifiëren of de personen die de dienst komen verrichten overeenkomen met de bij de melding opgegeven personen. De meldingsplicht zou door middel van een online registratiesysteem per 1 april 2019 in werking moeten treden. Onlangs zijn wij echter geïnformeerd dat deze datum niet wordt gehaald. De nieuwe streefdatum is medio 2019.

Neem contact met ons op