close
Share with your friends

Inwerkingtreding van de nieuwe Belgische inhoudings- en rapporteringsverplichting

Nieuwe inhoudings- en rapporteringsverplichting

Inwerkingtreding van de nieuwe Belgische inhoudings- en rapporteringsverplichting

Het Belgische parlement heeft op 31 januari 2019 de geamendeerde versie van het wetsontwerp inzake de nieuwe rapporterings- en inhoudingsverplichting goedgekeurd. Wij verwijzen naar de november 2018-editie van deze nieuwsbrief voor een toelichting ten aanzien van het wetsontwerp.

De in het wetsontwerp aangekondigde verplichting voor de Belgische werkgever om bedrijfsvoorheffing in te houden voor beloningen betaald of toegekend door buitenlandse moeder- of gelieerde vennootschappen in groepsverband treedt in werking voor inkomsten toegekend vanaf 1 maart 2019 en is van toepassing op in België gevestigde ondernemingen, zowel inwoners als niet-inwoners. De maatregelen die er voor gingen zorgen dat de aanvullende verplichtingen al van toepassing zouden zijn op inkomsten die in 2018 toegekend werden, zijn komen te vervallen. Ook voor inkomsten toegekend in januari en februari 2019 is de inhoudingsverplichting niet van toepassing. De Belgische werkgever zal deze inkomsten wel dienen te rapporteren op de fiscale fiche.

Zoals eerder beschreven kan de niet-naleving van de rapporteringsverplichting, per overtreding leiden tot een boete van 10% van de niet-gerapporteerde vergoeding. Deze sanctie is niet van toepassing indien aangetoond kan worden dat de inkomsten in België of in het buitenland in hoofde van de begunstigde zijn belast.

De inhoudings- en rappertingsverplichting doet geen afbreuk aan de verplichting van de begunstigde om het voordeel te rapporteren in de aangifte inkomstenbelasting. De begunstigde zal – zoals in het verleden reeds van toepassing was - het belastbaar voordeel dienen te vermelden in de aangifte in de personenbelasting dan wel in de aangifte in de belasting der niet-inwoners (natuurlijk personen).

Neem contact met ons op