close
Share with your friends

Belgische kaaimantaks wederom gewijzigd

Belgische kaaimantaks wederom gewijzigd

Belgische kaaimantaks wederom gewijzigd

De wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, die op 31 januari 2019 goedgekeurd werd in de Kamer (hierna: de nieuwe wet), brengt enkele gevolgen met zich mee voor de Belgische Kaaimantaks.

Pro memorie kaaimantaks

De kaaimantaks is een Belgische belasting die vermogens treft die zijn ondergebracht in laagbelaste vermogensstructuren, zoals trustachtige figuren alsook vennootschappen in belastingparadijzen. De kaaimantaks is verschuldigd over de inkomsten van dergelijke vermogensstructuren (juridische constructies) en wordt geheven in hoofde van de oprichter/Belgisch rijksinwoner van de juridische constructie alsof deze inkomsten rechtstreeks door hem worden ontvangen (‘doorkijkbelasting’). Een uitzondering geldt indien kan worden aangetoond dat de inkomsten worden uitgekeerd aan een derde-begunstigde/Belgisch rijksinwoner, die in dat geval op zijn beurt aan de kaaimantaks wordt onderworpen.

Na overlijden van de oprichter van de juridische constructie zijn de erfgenamen aan de kaaimantaks onderworpen, tenzij deze kunnen aantonen dat zij op geen enkel moment en op geen enkele manier enig voordeel kunnen behalen met de juridische constructie.

Inbreuken op Wetboek Inkomstenbelastingen

In de nieuwe wet wordt voorzien in een verlengde termijn voor belastingheffing in het geval van fraude. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van juridische constructies die ertoe strekken de herkomst of het bestaan van het vermogen te verhullen, kan gedurende tien jaar (aanvullende) belasting gevestigd worden. Deze termijn begint te lopen vanaf het aanslagjaar waarin de belasting verschuldigd is. In België is de normale termijn bij niet-aangifte, bij laattijdige of foutieve aangifte drie jaar en dit wordt verlengd tot zeven jaar bij bedrieglijk opzet.

Verruiming toepassingsgebied niet-EER-landen?

De nieuwe wet wijzigt ook de manier waarop het toepassingsgebied van de kaaimantaks bepaald wordt. Voorheen werden de juridische constructies die onder het toepassingsgebied vallen gedetermineerd aan de hand van een limitatieve lijst voor EER-landen en een lijst voor niet-EER-landen. Het Koninklijk Besluit van 21 november 2018 heeft reeds de lijst voor EER-landen vervangen door een meer algemene definiëring van het toepassingsgebied. Hiermee zijn een aantal resterende ontsnappingsroutes afgesloten en is dit Koninklijk Besluit nu door de wet bekrachtigd.

Tot slot beschikt de Koning door de wet nu ook over de mogelijkheid om de lijst voor niet-EER-landen te vervangen door een meer algemene definiëring.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content