close
Share with your friends

Staatssecretaris schetst hoofdlijnen vernieuwde Nederlandse rulingpraktijk

Vernieuwde Nederlandse rulingpraktijk

Staatssecretaris schetst hoofdlijnen vernieuwde Nederlandse rulingpraktijk

Op 22 november 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de herziening van de Nederlandse rulingpraktijk geschetst. Het doel van de herziening is om de kwaliteit van de rulingpraktijk voor bedrijven met reële activiteiten verder te borgen en de robuustheid te vergroten. De voorgestelde maatregelen gelden voor alle rulings met een internationaal karakter.

Op basis van de voorgestelde maatregelen kunnen belastingplichtigen die zich alleen om fiscale redenen in Nederland vestigen en hier verder geen economische nexus hebben, geen zekerheid vooraf middels een ruling (meer) krijgen van de Nederlandse belastingdienst. Het concept ‘economische nexus’ leidt er naar verwachting toe dat de drempel voor het verkrijgen van zekerheid vooraf hoger komt te liggen dan op basis van de huidige substance-eisen het geval is. In deze bijdrage gaan wij kort in op de inhoud van de voorgestelde maatregelen.

Proces en voorwaarden

Op basis van de voorgestelde maatregelen wordt het proces voor afgifte van een ruling transparanter en eenduidiger. Alle rulings met een internationaal karakter zullen ter beoordeling voortaan langs één centraal team gaan, het nieuw te vormen College Internationale Fiscale Zekerheid. Op dit moment wordt deze werkwijze slechts toegepast bij ‘advance pricing agreements’ (APA’s) en ‘advance tax rulings’ (ATR’s).

In plaats van de huidige lijst met substance-eisen komt er als voorwaarde voor het afgeven van een ruling een vereiste van ‘economische nexus’ met Nederland. Dit betekent dat slechts een ruling wordt afgegeven aan ondernemingen met bedrijfseconomische operationele activiteiten die daadwerkelijk in Nederland worden uitgeoefend door voldoende relevant personeel in Nederland. Ook wordt slechts een ruling afgegeven indien de omvang van de operationele kosten die worden gemaakt in verhouding staat tot wat het bedrijf in Nederland doet en de inhoud van het werk past bij de geldstromen die er in een bedrijf omgaan.

Daarnaast zal de Belastingdienst op basis van de geschetste voorstellen scherper kijken naar het doel van de specifieke structuur waarvoor een ruling wordt gevraagd. Momenteel worden geen rulings afgegeven ten aanzien van structuren waarbij besparing van Nederlandse belasting het doel is. Voortaan zullen ook voor structuren waarbij internationale belastingbesparing als doorslaggevende beweegreden geldt geen rulings meer worden afgegeven. Tot slot wordt voorgesteld in de toekomst geen rulings meer af te geven voor transacties met entiteiten die gevestigd zijn in staten die staan op de zwarte lijst (van niet-coöperatieve landen) van de Europese Unie of staten met een statutair tarief van minder dan 9%.

Vormgeving en transparantie

De staatssecretaris stelt voor in beginsel voor alle internationale rulings een looptijd van maximaal vijf jaar toe te passen. Alleen in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij langlopende contracten) kan dit worden verlengd tot tien jaar.

Over rulings met een internationaal karakter zal meer openbare informatie worden gegeven. Zo gaat de Belastingdienst voortaan – zoals in België reeds gebruikelijk is – van dergelijke rulings een geanonimiseerde samenvatting publiceren en zal het jaarverslag van de Belastingdienst in het vervolg betrekking hebben op alle rulings met een internationaal karakter (en niet alleen op APA’s en ATR’s). Daarnaast zal het huidige periodieke onderzoek van APA’s en ATR’s met onafhankelijke experts worden voortgezet en uitgebreid tot alle rulings met een internationaal karakter.

Tijdspad

De ingangsdatum van de gepresenteerde voorstellen is nog niet bekend. De staatssecretaris heeft de ambitie uitgesproken om de wijzigingen per 1 juli 2019 te laten ingaan. In dit kader merken wij op dat de voorgestelde maatregelen naar verwachting niet gelden voor bestaande rulings en/of rulings afgegeven tot de ingangsdatum van de voorgestelde maatregelen. Wij volgen de ontwikkelingen op dit vlak op de voet en houden u uiteraard op de hoogte.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content