close
Share with your friends

Invoering van een nieuwe interestaftrekbeperking in België

Invoering van een nieuwe interestaftrekbeperking

Invoering van een nieuwe interestaftrekbeperking in België

In de juni 2018-editie van deze nieuwsbrief bespraken wij de introductie van een earningsstrippingmaatregel (30% EBITDA) in Nederland. Hier gaan wij in op de Belgische regeling in dit kader. De nieuwe Belgische interestaftrekbeperking houdt in dat het financieringskostensurplus (verschil tussen financiële opbrengsten en financiële kosten) niet langer aftrekbaar is in de mate dat ze de hoogste van de twee volgende grensbedragen overschrijdt:

  • de de minimis-drempel van 3 miljoen euro;
  • of 30% van de belastbare ‘EBITDA'.

 

Interesten op leningen die zijn afgesloten vóór 17 juni 2016 en waar geen fundamentele wijzigingen zijn aangebracht aan de lening, worden niet in aanmerking genomen. Uit de voorbereidende werken blijkt dat het begrip fundamentele wijzigingen ruim geïnterpreteerd zal worden.

Interest en EBITDA

Als een vennootschap behoort tot een groep wordt het financieringskostensurplus, de belastbare EBITDA en de de minimis-drempel vastgesteld volgens een ad hoc consolidatie. Er mag geen rekening worden gehouden met betaalde of ontvangen interesten voor leningen tussen Belgische groepsvennootschappen. De EBITDA moet worden aangepast voor intra-groep kosten en opbrengsten (inclusief betaalde of ontvangen interesten). De EBITDA moet ook worden aangepast voor inkomen dat fiscaal is vrijgesteld door de toepassing van fiscale aftrekken zoals de groepsbijdrage, DBI-aftrek, innovatie-aftrek, octrooi-aftrek en winst vrijgesteld onder de werking van een belastingverdrag.

Carry-forward en overdracht interestaftrekcapaciteit is mogelijk

Indien wegens het overschrijden van de grensbedragen in een belastbaar tijdperk het financieringskostensurplus niet kan worden afgetrokken, is er de mogelijkheid van overdracht naar een later belastbaar tijdperk (carry-forward).

Het is ook mogelijk om een overschot aan interestaftrekcapaciteit (EBITDA-overschot) over te dragen naar andere groepsentiteiten. Hiervoor moet er een formele overeenkomst worden opgemaakt waarbij de partijen een vergoeding kunnen afspreken. Om fiscale neutraliteit te waarborgen, wordt de betaling van die vergoeding verwerkt als een verworpen uitgave. Bij de ontvanger wordt de vergoeding vrijgesteld.

Wat met de huidige regels?

De nieuwe interestaftrekbeperking vervangt de bestaande onderkapitalisatieregel, de 5:1 verhouding (thincap). Voor toegekende interesten op leningen die zijn afgesloten vóór 17 juni 2016 en voor interesten die worden toegekend aan genieters in belastingparadijzen blijft de bestaande onderkapitalisatieregel nog van toepassing.

Advies

De Europese richtlijnen tegen belastingontwijking verplichten lidstaten om de interestaftrekbeperking om te zetten in hun nationaal recht tegen 31 december 2018 zodat de maatregel van kracht wordt op 1 januari 2019. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn om zo de mogelijke gevolgen van de nieuwe regel te beoordelen. Zeker indien er aanzienlijke financiële stromen zijn, in geval van aanwezigheid van verschillende Belgische ondernemingen in een groep, moeten de huidige en toekomstige financieringsregelingen worden onderzocht om de niet-aftrekbaarheid van interestkosten te voorkomen. Speciale aandacht dient in dit verband te worden geschonken aan de mogelijkheid om overtollige EBITDA tussen Belgische groepsmaatschappijen over te dragen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content