close
Share with your friends

Belgische CFC-regels: kunstmatige offshoreconstructies onder verhoogde druk

Belgische CFC-regels

Belgische CFC-regels: kunstmatige offshoreconstructies onder verhoogde druk

Vanaf 2019 zullen Belgische vennootschappen ook belastingen moeten betalen op de niet-uitgekeerde winst van een buitenlandse gecontroleerde vennootschap (hierna: controlled foreign company of CFC) die voortkomt uit een kunstmatige constructie die is opgezet met als wezenlijk doel een belastingvoordeel te verkrijgen.

Wat is een CFC?

Een buitenlandse (zowel EU- als niet-EU-) vennootschap kwalificeert als een CFC als:

  • de belastingplichtige (onrechtstreeks) de meerderheid van de stemrechten of een deelneming van ten minste 50% van het kapitaal bezit, ofwel recht heeft op ten minste 50% van de winst, en;
  • de buitenlandse vennootschap niet onderworpen is aan inkomstenbelasting of onderworpen is aan inkomstenbelasting die minder dan de helft van de vennootschapsbelasting bedraagt die verschuldigd zou zijn als de buitenlandse vennootschap in België zou zijn gevestigd.

 

Indien op basis van bovenstaande sprake is van een CFC wordt onder bepaalde voorwaarden de niet-uitgekeerde winst van een kwalificerende CFC opgenomen in de belastbare grondslag in België. De nieuwe CFC-regels zijn niet alleen van toepassing op gecontroleerde buitenlandse vennootschappen, maar ook op buitenlandse vaste inrichtingen. Belastingplichtigen zijn daarnaast wettelijk verplicht om het bestaan van CFC’s aan te geven in de aangifte vennootschapsbelasting.

Welke winst van een CFC valt binnen het toepassingsgebied?

Enkel de CFC-winst die voortkomt uit een kunstmatige constructie wordt geviseerd. Deze winst zal worden opgenomen in de Belgische belastbare grondslag indien ze wordt gegenereerd door activa en risico's die zijn gekoppeld aan sleutelfuncties die worden uitgeoefend door de Belgische vennootschap en niet door de CFC. Een constructie zal als kunstmatig worden beschouwd als de buitenlandse vennootschap (CFC) geen eigenaar van de activa zou zijn, of niet de risico’s op zich zou hebben genomen die haar inkomsten genereren indien deze vennootschap niet onder het zeggenschap stond van de Belgische vennootschap waar de voor die activa en risico’s relevante sleutelfuncties worden verricht, welke een essentiële rol vervullen bij het genereren van de inkomsten van de buitenlandse vennootschap.

Wordt dubbele belasting vermeden?

Dubbele belasting wordt in zekere mate vermeden. Winst uitgekeerd door een rechtstreeks gehouden CFC of (niet-vrijgestelde) meerwaarden op aandelen in een CFC genieten de aftrek voor definitief belaste inkomsten (DBI) in de mate dat, in een vorig jaar, de winst van de CFC belast werd als niet-uitgekeerde winst van de CFC. Er wordt echter geen verrekening verleend voor buitenlandse belastingen die op de CFC-winst zijn betaald. Verder is het onzeker of dubbele belasting vermeden kan worden als een CFC onrechtstreeks eigendom is van een Belgische vennootschap.

Wij adviseren bestaande bedrijfsstructuren te beoordelen op CFC-impact en de CFC-regels in het achterhoofd te houden bij het opzetten van nieuwe bedrijfsstructuren. Tot slot merken wij op dat ook Nederland per 1 januari 2019 CFC maatregelen introduceert. Voor een beschrijving van deze maatregelen verwijzen wij u naar de oktober 2018-editie van deze nieuwsbrief.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content