close
Share with your friends

België betreedt het speelveld van fiscale consolidatie

België betreedt het speelveld van fiscale consolidatie

België betreedt het speelveld van fiscale consolidatie

In de februari 2018-editie van deze nieuwsbrief schreven wij dat België voornemens was een consolidatieregime te introduceren. Op 1 januari 2019 treedt dit regime in werking. Vennootschapsgroepen met verlieslatende entiteiten kunnen vanaf die datum mogelijks hun totale Belgische belastingdruk verlagen en hun fiscale voorafbetalingen optimaliseren. Vanaf inkomstenjaar 2019 wordt het immers mogelijk om de verliezen van één vennootschap te compenseren met de winst van een andere verbonden vennootschap in hetzelfde belastbaar tijdperk. Als gevolg hiervan kunnen Belgische groepsvennootschappen mogelijks alleen belastingen betalen op hun gecombineerde resultaten.

Hoe zal dit werken?

Het nieuwe systeem van groepsbijdragen zal een Belgische vennootschap de mogelijkheid bieden om jaarlijks belastbare winsten over te dragen naar een andere verbonden vennootschap. Technisch gezien wordt dit georganiseerd via een groepsbijdrage-overeenkomst waarbij een Belgische vennootschap (een deel van zijn) belastbare winst kan overgedragen naar een verbonden vennootschap. De overgedragen belastbare winst (hierna: groepsbijdrage) zal een fiscaal aftrekbaar item vormen voor de overdrager en zal belastbaar zijn in hoofde van de ontvanger. Bij Koninklijk Besluit zal een model groepsbijdrage-overeenkomst worden gepubliceerd.

Om dit systeem voor alle partijen neutraal te houden, moet de overdrager zich verbinden tot het betalen van een financiële vergoeding aan de ontvanger ten belope van het surplus aan belasting dat zonder toepassing van de groepsbijdrage verschuldigd zou zijn. Deze financiële vergoeding zal niet-aftrekbaar zijn voor de overdrager en vrijgesteld zijn van belasting voor de ontvanger.

Om in aanmerking te komen voor het systeem van de groepsbijdrage dient tussen de overdrager en de verbonden vennootschap gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar sprake te zijn van een aandeelhoudersrelatie van ten minste 90% (rechtstreeks of via een EER-vennootschap).

Mogelijkheden voor multinationale groepen?

We merken op dat het stelsel Belgische vennootschappen ook de mogelijkheid biedt om een groepsbijdrage-overeenkomst te sluiten met de Belgische vaste inrichting van een buitenlandse verbonden vennootschap. Bovendien biedt het stelsel een Belgische vennootschap de mogelijkheid om 'definitieve verliezen' van buitenlandse verbonden vennootschappen in mindering te brengen op haar fiscaal resultaat. Hiervoor kan een Belgische vennootschap onder voorwaarden een groepsbijdrage-overeenkomst afsluiten met een buitenlandse verbonden vennootschap gevestigd in de EER in geval van definitieve stopzetting van de activiteiten van laatstgenoemde vennootschap.

Het nieuwe regime heeft ook enkele beperkingen. Enerzijds kan het voordeel voor Belgische holdings beperkt zijn. Anderzijds roept de berekeningswijze van de vijfjarige houdperiode in geval van een herstructurering (zoals een fusie) vragen op. Ook is het – met uitzondering van de hierboven beschreven ‘definitieve verliezen’ – niet mogelijk verliezen tussen een Belgische en een buitenlandse vennootschap (zonder Belgische vaste inrichting) onderling uit te wisselen.

Wij adviseren alle Belgische vennootschappen op korte termijn te (laten) beoordelen of het nieuwe consolidatiestelsel mogelijkheden biedt en welke acties dienen te worden ondernomen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content