close
Share with your friends

Nieuwe rapporterings- en inhoudingsverplichting Belgische bedrijfsvoorheffing

Nieuwe rapporterings- en inhoudingsverplichting

Nieuwe rapporterings- en inhoudingsverplichting Belgische bedrijfsvoorheffing

De Belgische regering kondigde in de zomer van 2018 al aan te werken aan de invoering van een rapporteringsverplichting en een verplichting tot het inhouden van bedrijfsvoorheffing voor beloningen voor werkzaamheden verricht ten behoeve van de Belgische onderneming die zijn betaald of toegekend door buitenlandse moeder- of andere gelieerde vennootschappen in groepsverband. Het wetsontwerp werd goedgekeurd in de ministerraad van 25 oktober 2018.

Historie

Tot op heden was er, behoudens aandelenopties die binnen 60 dagen werden aanvaard, in België geen verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden of een fiche op te maken voor beloningen die verstrekt werden door buitenlandse groepen als er geen betrokkenheid was van de Belgische onderneming. De genieter van het voordeel – werknemer of bestuurder - diende het voordeel op te nemen in de aangifte in de personen of belasting der niet-inwoners (natuurlijke personen) en de verschuldigde belasting diende bij aanslag voldaan te worden.

Nieuwe regeling

Op basis van het wetsontwerp dat nu voorligt, komt er voor bovenbeschreven verloningen een rapporteringsverplichting en een verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden voor bezoldigingen die worden toegekend. Hoewel het wetsontwerp initieel bedoeld was voor aandelengerelateerde beloningen (zoals bijvoorbeeld Restricted Stock) is het toepassingsgebied ruimer dan dat en ziet dit op alle voordelen verstrekt door buitenlandse moedermaatschappijen of verbonden ondernemingen, ongeacht of de Belgische onderneming als tussenpersoon optreedt. De begunstigde kan een werknemer of een bestuurder zijn, belastbaar in België, rijksinwoner of fiscaal niet-inwoner.

De rapporterings- en inhoudingsverplichting berust op de Belgische werkgever en vloeit voort uit een nieuwe aanname op basis waarvan de Belgische onderneming geacht wordt de beloning zelf verstrekt te hebben. De verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden treedt – aldus het voorstel - in werking vanaf 1 januari 2019 en is van toepassing op in België gevestigde ondernemingen (zowel inwoners als niet-inwoners). De rapporteringsverplichtingen gelden daarentegen al voor de inkomsten die in 2018 zijn toegekend. De fiches voor inkomstenjaar 2018 moeten in principe uiterlijk op 1 maart 2019 ingediend zijn.

Gevolgen niet-naleving nieuwe regeling

Niet-naleving van de rapporteringsverplichting zal per overtreding leiden tot een boete van 10% van de niet-gerapporteerde vergoeding. Deze sanctie zal niet van toepassing zijn indien aangetoond kan worden dat de inkomsten in België of in het buitenland in hoofde van de begunstigde zijn belast.

Indien gewenst, zijn wij graag bereid u nader over deze wetgeving te informeren.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content