close
Share with your friends

Nederland opent internetconsultatie voor ATAD2

Nederland opent internetconsultatie voor ATAD2

Nederland opent internetconsultatie voor ATAD2

Wij berichtten u eerder over de Anti Tax Avoidance Directives (ATAD1 en ATAD2) met Europese maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. In de juni 2018-editie van deze nieuwsbrief bespraken wij de implementatie van een aantal maatregelen op basis van ATAD1 in de Nederlandse fiscale wetgeving per 1 januari 2019. Op 29 oktober 2018 werd door het Nederlandse kabinet een internetconsultatie voor de maatregelen op basis van ATAD2 gestart.

ATAD2 is gericht op het bestrijden van belastingontwijking via hybride mismatches in gelieerde verhoudingen. De meeste maatregelen dienen op 1 januari 2020 in werking te treden. Wij verwijzen naar ons eerdere cliëntmemorandum en gaan hierna slechts in op de hoofdlijnen.

Hybride mismatches

Hybride mismatches zijn situaties waarin gebruik wordt gemaakt van verschillen tussen belastingstelsels met betrekking tot de kwalificatie van lichamen, instrumenten of vaste inrichtingen.

In het consultatiedocument wordt onderscheid gemaakt tussen hybride mismatches als gevolg van onder andere hybride:

  • financiële instrumenten,
  • lichamen,
  • vaste inrichtingen,
  • overdrachten.

Hybride financieel instrument

Het hybride financieel instrument spreekt het meest tot de verbeelding. Hiervan is sprake indien een instrument in land A als vreemd vermogen wordt beschouwd en in land B als eigen vermogen. Omdat de vergoeding op vreemd vermogen (rente) in beginsel aftrekbaar/belast is en de vergoeding op eigen vermogen (dividend) in beginsel onbelast/niet aftrekbaar is, leidt een hybride financieel instrument tussen een entiteit in land A en een entiteit in land B tot:

  • dubbele belastingheffing (heffing in land A en geen aftrek in land B);
  • dubbele non-heffing (aftrek in land A en geen heffing in land B).

 

Op basis van ATAD2 dienen hybride mismatches te worden geneutraliseerd. In bovenstaand voorbeeld schrijft ATAD2 voor dat dubbele non-heffing wordt voorkomen, omdat land A de vergoeding in beginsel niet in aftrek toestaat (primaire regel). Indien land A de rente toch in aftrek toestaat, dient land B de vergoeding te belasten (secundaire regel). Omdat Nederland de deelnemingsvrijstelling sinds 1 januari 2016 niet meer toepast op voordelen die bij de betaler in aftrek worden gebracht, heeft Nederland de secundaire regel op basis van ATAD2 reeds geïmplementeerd.

Overige hybride mismatches

Van een hybride lichaam is sprake indien een entiteit in land A kwalificeert als een non-transparante entiteit en in land B als een transparante entiteit. In de relatie tussen België en Nederland kan in dit kader worden gedacht aan de gewone commanditaire vennootschap, die voor Belgische fiscale doeleinden non-transparant is en voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. Voor een nadere toelichting en voorbeelden van de andere bovengenoemde mismatches volstaan wij hier met een verwijzing ons cliëntmemorandum.

Het verdere verloop van het wetgevingsproces moet worden afgewacht om de impact van de maatregelen op basis van ATAD2 in de relatie tussen België en Nederland te beoordelen. De internetconsultatie loopt tot 10 december 2018. Vervolgens zullen de reacties in een definitief wetsvoorstel worden verwerkt waarvan de aanbieding aan de Tweede Kamer is gepland voor begin 2019. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content