close
Share with your friends

Europese Hof van Justitie: oogmerk aandelenverkoop kan btw-aftrekrecht beperken

Oogmerk aandelenverkoop kan btw-aftrekrecht beperken

Europese Hof van Justitie: oogmerk aandelenverkoop kan btw-aftrekrecht beperken

Is de btw op kosten ter zake van een beoogde maar niet tot stand gekomen aandelenverkoop aftrekbaar? In de oktober 2018-editie van deze nieuwsbrief is deze vraag reeds aan bod gekomen. In samenhang daarmee is de zaak C&D Foods besproken, die op dat moment nog aanhangig was bij het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ). Inmiddels heeft het HvJ uitspraak gedaan in deze zaak.

Feiten

De Deense vennootschap C&D Foods is onderdeel van een internationaal concern genaamd Arovit. C&D Foods houdt indirect alle aandelen in Arovit Petfood en verleent aan deze deelneming tegen vergoeding beheers- en IT-gerelateerde diensten. Op enig moment kan de eigenaar van het Arovit-concern niet meer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen jegens een bank. Als gevolg daarvan verkrijgt die bank de aandelen in het Arovit-concern tegen betaling van € 1. De bank is voornemens de aandelen in Arovit Petfood te verkopen.

Voor de verkoop van aandelen in Arovit Petfood wordt een advocatenkantoor ingeschakeld. Dit kantoor heeft een ontwerpovereenkomst opgesteld met een niet bij naam genoemde koper. Uiteindelijk besluit C&D Foods af te zien van verkoop van de aandelen in Arovit Petfood, aangezien er geen geschikte koper kon worden gevonden. De btw op de gemaakte kosten voor de voorgenomen verkoop heeft C&D Foods volledig in aftrek gebracht. De Deense fiscus gaat hier echter niet mee akkoord en weigert btw-teruggaaf te verlenen.

Uitspraak HvJ

Het HvJ heeft in bovengenoemde zaak geoordeeld dat de btw op de begeleidingskosten niet aftrekbaar is. C&D Foods was van plan om met de opbrengst van de aandelenverkoop de schuld die hij had openstaan bij de bank af te lossen. Volgens het HvJ houdt een dergelijke verkoop van aandelen geen rechtstreeks verband met de btw-belaste diensten van C&D Foods. Bovendien ziet het HvJ de aandelenverkoop niet als een verlengstuk daarvan. De voorgenomen maar niet tot stand gekomen aandelenverkoop valt daarom buiten de werkingssfeer van de btw, waardoor de btw op de begeleidingskosten niet aftrekbaar is.

Nadere analyse

In deze zaak ontbreekt een directe link tussen de aandelenverkoop en de met btw belaste prestaties van C&D Foods. Ten tijde van de aankoop van de aandelen in het Arovit-concern was de bank al voornemens om de aandelen in Arovit Petfood te verkopen, om zo niet meer als schuldeiser op te treden. De bank was bovendien degene die het initiatief heeft genomen om een advocatenkantoor in te schakelen voor de voorgenomen aandelenverkoop. Dit heeft zij gedaan voor rekening van C&D Foods. Het enige motief in deze zaak betreft de aflossing van de schuld jegens de bank via de opbrengst van de aandelenverkoop.

Naar onze mening moet de uitspraak van het HvJ in de specifieke context van de feiten worden gezien. Het HvJ laat ruimte open voor een gehele of gedeeltelijke btw-aftrek op begeleidingskosten indien de aandelenverkoop een ander motief zou hebben. Wanneer de aandelenverkoop in het licht van herstructurering of rationalisatie van het concern zou plaatsvinden, dan zou de btw op begeleidingskosten mogelijk wel aftrekbaar zijn. Het motief dient aldus betrekking te hebben op versterking van de btw-belastbare activiteiten binnen het concern door middel van de opbrengst van de aandelenverkoop. In eerdere jurisprudentie van het HvJ is dit bevestigd.

Impact op de praktijk

In de praktijk worden de begeleidingskosten bij een voorgenomen verkoop van aandelen doorgaans aangemerkt als algemene kosten. Dit is het geval wanneer de aandelen in de deelneming actief worden gehouden door btw-belaste prestaties te verrichten jegens de deelneming. Ook is dit het geval indien de deelneming onderdeel is van een btw-fiscale eenheid. Voor de algemene kosten gelden de regels voor btw-aftrekrecht. Het is van belang om het motief van een holding voor de verkoop van aandelen duidelijk te onderbouwen. Indien het motief van de aandelenverkoop bestaat uit het versterken van het concern, dan zijn naar onze mening het normale aftrekrecht en de beperkingen die daarmee gepaard gaan van toepassing.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak. Indien u voornemens bent om een deelneming te verkopen, dan raden wij u op basis van bovenstaande aan vroegtijdig contact op te nemen met uw belastingadviseur.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content