close
Share with your friends

Belgisch uitvoeringsbesluit taks op effectenrekeningen

Belgisch uitvoeringsbesluit taks op effectenrekeningen

Belgisch uitvoeringsbesluit taks op effectenrekeningen

Sinds 10 maart 2018 wordt in België een jaarlijkse taks geheven van 0,15% op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens € 500.000 die worden aangehouden door natuurlijke personen. Ondertussen is het eerste belastbaar tijdperk reeds geëindigd (30 september 2018) en moet worden nagedacht over de aangifte en betaling van deze taks. Via een Koninklijk Besluit van 4 november 2018 worden een aantal modaliteiten inzake de aangifte en betaling van de taks, het bevoegde kantoor en de schalen voor de toepassing van eventuele administratieve sancties nader bepaald. Hieronder zullen wij kort ingaan in de verschillende onderdelen van dit besluit.

Aangifte: de verplicht te vermelden gegevens

Tegen de verwachting in bevat het Koninklijk Besluit (hierna: KB) geen model-aangifteformulier dat door de belastingplichtige kan worden gebruikt. Het KB bepaalt enkel welke gegevens in de aangifte moeten worden vermeld. Als de aangifte door de rekeninghouder zelf moet worden ingediend, zijn dat minstens de volgende gegevens:

  • De referentieperiode waarvoor de aangifte wordt ingediend (bv. 10/03/2018 – 30/09/2018);
  • Het rijksregisternummer van de belastingschuldige;
  • Het totaal aandeel in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten waarvoor de taks verschuldigd is (de belastbare basis); en
  • Het verschuldigde bedrag.

Aangiftetermijn (herbevestigd)

Als de aangifte wordt ingediend door een Belgische tussenpersoon (zoals een bank en een vermogensbeheerder) of de aansprakelijk vertegenwoordiger van een niet in België gevestigde tussenpersoon, moet de aangifte en betaling over de eerste referentieperiode tot en met 30 september 2018 uiterlijk gebeuren tegen 20 december 2018.

Als de aangifte door de rekeninghouder zelf wordt ingediend, moet de aangifte in de effectenrekeningentaks pas worden ingediend uiterlijk op de laatste dag waarop ook de aangifte in de personenbelasting moet zijn ingediend, wat doorgaans midden juli is. Dit betekent dat voor 2018 de aangifte medio 2019 moet worden ingediend.

Wijze van aangifte

In de regel zal de aangifte elektronisch moeten worden ingediend, via het platform MyMinfin. Het KB voorziet evenwel de mogelijkheid om in bepaalde situaties een papieren aangifte in te dienen. Een papieren aangifte is mogelijk als de belastingplichtige:

  • gebruik maakt van een vereenvoudigde aangifte voor de personenbelasting;
  • er voor kiest om een gezamenlijke aangifte in te dienen, voor een rekening in onverdeeldheid of met gesplitste eigendom (blote eigendom en vruchtgebruik); of
  • iemand gemachtigd heeft (zoals diens fiscaal adviseur) om de aangifte voor hem in te dienen.

Aanvraag tot teruggave

Als te veel taks werd ingehouden of te veel werd aangeven en betaald door de rekeninghouder zelf, kunnen de teveel betaalde bedragen worden teruggevraagd. Deze aanvraag moet uiterlijk ingediend worden op de laatste werkdag na het jaar volgend op het jaar waarin de referentieperiode een einde neemt. Concreet betekent dit voor de referentieperiode die afgelopen is op 30 september 2018, de aanvraag tot teruggave ten laatste op 31 december 2019 ingediend moet zijn.

Sancties

Het KB legt de hoogte van de boetes vast voor een niet-aangifte, laattijdige, onnauwkeurige of onvolledige aangifte en laattijdige betaling van de taks. De boete kan variëren van 10% tot 200% van de verschuldigde taks, naargelang er al dan niet sprake is van kwade trouw en het een eerste, tweede of derde overtreding betreft.

Onduidelijkheden

Ondanks het KB, zijn nog niet alle aspecten van de taks op effectenrekeningen uitgeklaard. Bovendien is er (nog) geen model-aangifteformulier gepubliceerd en is het elektronisch aangifteplatform nog niet beschikbaar. Voor meer achtergrond verwijzen wij u naar de van deze nieuwsbrief. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content