close
Share with your friends
Duidelijke administratieve verwerking van toegezegdpensioenregelingen

Administratieve verwerking toegezegdpensioenregelingen

Administratieve verwerking

De wijziging aan IAS 19 verduidelijkt de administratieve verwerking van de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en de nettorente.

De wijziging verduidelijkt eveneens hoe de kosten van het actiefplafond worden opgenomen in de winst- of verliesberekening.

Om in te spelen op de feedback van belanghebbenden, heeft de IASB gerichte wijzigingen aangebracht aan IAS 19 Personeelsbeloningen.

Sommige daarvan vertegenwoordigen aanzienlijke afwijkingen van de vereiste om de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en de nettorente voor wijzigingen in de regeling opnieuw te berekenen.

Kim Heng
KPMG’s global IFRS employee benefits leader

Verduidelijkingen

De wijzigingen verduidelijken dat:

  • bij de wijziging, inperking of afwikkeling van een toegezegdpensioenregeling, een onderneming nu bijgewerkte actuariële veronderstellingen gebruikt om de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en de nettorente voor de periode te bepalen; en
  • het effect van het actiefplafond niet wordt opgenomen bij de winst- of verliesberekening bij enige afwikkeling van de regeling en afzonderlijk wordt behandeld in de niet-gerealiseerde resultaten.

Mogelijke gevolgen voor uw sector

In overeenstemming met de winst- of verliesberekening bij een wijziging van een regeling, gebruikt een onderneming nu bijgewerkte actuariële veronderstellingen om de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en de nettorente voor de periode te bepalen. Vroeger zou de berekening van deze kosten pas worden bijgewerkt aan het einde van het jaar.

Wanneer bijvoorbeeld halverwege het jaar een wijziging wordt aangebracht aan een toegezegdpensioenregeling, worden de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en de nettorente voor de overige zes maanden van het jaar opnieuw berekend aan de hand van dezelfde actuariële veronderstellingen als diegene die werden gebruikt om de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (of actief) te herwaarderen.

Als verder een toegezegdpensioenregeling werd afgewikkeld, zou elk actiefplafond buiten beschouwing worden gelaten wanneer de fondsbeleggingen worden bepaald in het kader van de winst- of verliesberekening bij afwikkeling.

Een onderneming heeft bijvoorbeeld een toegezegdpensioenregeling met fondsbeleggingen van 1.000 en een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van 900. Het surplus van 100 wordt niet opgenomen omdat het actiefplafond van toepassing is – d.w.z. er is een nettoactief uit hoofde van toegezegde pensioenrechten van nul. Als de regeling vervolgens wordt afgewikkeld, bedraagt de hoeveelheid fondsbeleggingen die worden overgedragen om de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten af te wikkelen 1.000 en wordt een verlies van 100 geregistreerd bij de afwikkeling in winst of verlies. De beoordeling van het actiefplafond is een andere stap dan de berekening van het verlies bij afwikkeling, en maakt daar geen deel van uit. De onderneming gaat het effect van het actiefplafond afzonderlijk tegen door middel van de niet-gerealiseerde resultaten.

 

Ingangsdatum - 1 januari 2019

De wijzigingen gelden voor wijzigingen, inperkingen of afwikkelingen aan regelingen die plaatsvinden op of na 1 januari 2019, of op de datum waarop de wijzigingen voor het eerst worden toegepast (vroegere toepassing is toegestaan).

Gerelateerde content