close
Share with your friends

Belastingplan 2019: ontwikkelingen op het vlak van de Nederlandse omzetbelasting

Belastingplan 2019: Nederlandse omzetbelasting

Belastingplan 2019: ontwikkelingen op het vlak van de Nederlandse omzetbelasting

Hierna bespreken wij de meest in het oog springende wijzigingen ten aanzien van de Nederlandse omzetbelasting: de verhoging van het verlaagde btw-tarief en de modernisering van de kleineondernemersregeling. Op de eveneens aangekondigde verruiming van de Nederlandse btw-sportvrijstelling gaan wij hier niet nader in.

Verhoging verlaagde btw-tarief

Het kabinet wenst arbeid meer te belonen en verschuift daarom lasten op arbeid (directe belastingen) naar lasten op consumptie (indirecte belastingen) door het verlaagde btw-tarief, thans 6%, te verhogen naar 9%. Een van de onderliggende argumenten is dat het belasten van consumptie een minder economisch verstorend effect heeft.

In 2012 werd het algemene btw-tarief verhoogd. Bij deze verhoging werden specifieke overgangsmaatregelen gehanteerd voor leveringen en diensten die werden vooruitbetaald voor invoering van het nieuwe tarief, maar die pas feitelijk plaatsvonden na invoering van het nieuwe tarief. Voor de voorgestelde verhoging van het verlaagde btw-tarief is - om de extra administratieve lasten voor ondernemers te beperken - gekozen voor een andere benadering. De Belastingdienst zal niet naheffen over prestaties die worden gefactureerd en vooruitbetaald in 2018 maar plaatsvinden in 2019. Voor deze prestaties geldt het huidige verlaagde btw-tarief van 6%.

Modernisering kleineondernemersregeling

De huidige Nederlandse kleineondernemersregeling voorziet in een degressieve belastingvermindering indien een in Nederland gevestigde ondernemer (natuurlijke persoon) na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.883 btw is verschuldigd. Deze vermindering bedraagt maximaal de verschuldigde btw en niet meer dan € 1.345. Een ondernemer die op basis van de huidige kleineondernemersregeling geen btw is verschuldigd, kan verzoeken om ontheffing van administratieve en factureringsverplichtingen.

Per 1 januari 2019 kunnen ondernemers met een omzet niet hoger dan € 20.000 kiezen voor een btw-vrijstelling. In tegenstelling tot de huidige regeling kunnen alle ondernemers (natuurlijke personen en rechtspersonen) hiervan gebruikmaken. Onder toepassing van de nieuwe kleineondernemersregeling zijn de prestaties van de ondernemer vrijgesteld van btw, zodat de voorbelasting op deze prestaties niet mag worden afgetrokken. De ondernemer die de nieuwe regeling toepast, is ontheven van het indienen van btw-aangiften en moet een beperkte btw-administratie voeren.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content