close
Share with your friends

Belastingplan 2019: ontwikkelingen op het vlak van de Nederlandse inkomstenbelasting

Belastingplan 2019: Nederlandse inkomstenbelasting

Belastingplan 2019: ontwikkelingen op het vlak van de Nederlandse inkomstenbelasting

Op de derde dinsdag van september 2018 (Prinsjesdag) maakte het Nederlandse kabinet in het Belastingplan 2019 zijn fiscale plannen voor de komende jaren bekend. Na diverse debatten, met name over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, kondigde de staatssecretaris op 15 oktober 2018 aan dat de dividendbelasting niet zal worden afgeschaft en dat een aantal maatregelen in het Belastingplan 2019 is aangepast. Een gedetailleerd overzicht van de initiële plannen en de wijzigingen treft u hier aan. Een aantal maatregelen werd reeds aangekondigd in het regeerakkoord, maar dat geldt niet voor alle voorstellen. Hierna bespreken wij enkele opvallende wijzigingen betreffende de Nederlandse inkomstenbelasting.

Box 1: tariefverlaging en beperking effectief tarief aftrekposten

Inkomsten uit werk en woning worden belast met inkomstenbelasting in box 1. De progressieve tarieven die hiervoor gelden gaan stapsgewijs omlaag en zien er als volgt uit.

Van (ca.) t/m (ca.) 2018 2019 2021
€ 0 € 20.142 36,55% 36,65% 37,05%
€ 20.143 € 68.507 40,85% 38,10% 37,05%
€ 68.508   51,95% 51,75% 49,50%

 

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt sinds 2014 met 0,5% per jaar verlaagd, waardoor het aftrekpercentage in 2018 maximaal 49,5% bedraagt. Op basis van het wetsvoorstel wordt de jaarlijkse afbouw vanaf 2020 versneld, zodat de maximale aftrek vanaf 2023 maximaal 37,05% bedraagt. Het percentage waartegen overige aftrekposten, zoals alimentatie, giften en de zelfstandigenaftrek, kunnen worden geëffectueerd, wordt eveneens stapsgewijs verlaagd tot 37,05% in 2023.

Tariefverhoging box 2

Inkomsten uit aanmerkelijk belang worden belast met inkomstenbelasting in box 2. Van een aanmerkelijk belang is doorgaans sprake indien u 5% of meer van (een soort van) de aandelen van een vennootschap bezit. Momenteel worden dividenden en vermogenswinsten uit aanmerkelijk belang belast met 25% inkomstenbelasting. Op basis van de gepresenteerde voorstellen wordt dit tarief vanaf 1 januari 2020 verhoogd tot 26,25% en vanaf 1 januari 2021 tot 26,90%.

'Dga-taks'

Een maatregel in het Belastingplan die niet eerder was aangekondigd maar waarover reeds veel is gesproken betreft de rekening-courantmaatregel, ook wel 'dga-taks'. Het kabinet stelt voor om vorderingen van vennootschappen op hun aandeelhouder(s) indien en voor zover deze € 500.000 te boven gaan vanaf 1 januari 2022 aan te merken als een dividenduitkering en te belasten met 26,90% inkomstenbelasting (zie boven). De staatssecretaris heeft aangekondigd dat deze maatregel niet zal gelden voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden. Omdat nadere details en de voorgestelde toepassing van deze maatregel in internationaal verband nog niet bekend zijn, moeten wij verdere bijzonderheden nog afwachten.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content