close
Share with your friends

Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) geeft gewijzigde administratieve instructies aangaande het loonbegrip

RSZ geeft gewijzigde administratieve instructies

Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) geeft gewijzigde administratieve instructies aangaande het loonbegrip

De Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft begin september 2018 een nieuwe interpretatie van het loonbegrip gepubliceerd. Deze nieuwe interpretatie kan belangrijke gevolgen hebben voor internationale groepen.

Waarover gaat het?

Wanneer een Nederlandse moederonderneming in het verleden bijvoorbeeld een bonus of aandelenopties toekende en betaalde aan de werknemers van de Belgische dochteronderneming kon in het verleden geargumenteerd worden dat deze beloning buiten het loonbegrip viel en dus vrij was van sociale zekerheidsbijdragen in België indien:

  • de financiële kost niet ten laste was van de Belgische werkgever; en
  • de werknemer met betrekking tot dat voordeel geen aanspraak verkreeg ten aanzien van die werkgever. 

 

In haar recent gepubliceerde administratieve instructie verduidelijkt de RSZ nu dat ten laste van de werkgever ruimer geïnterpreteerd dient te worden dan voorheen.

Nieuwe administratieve instructie

Volgens de gewijzigde administratieve instructies van de RSZ, omvat het loonbegrip alle situaties waarbij de toekenning van een voordeel het gevolg is van de prestaties geleverd in het kader van de arbeidsovereenkomst die met die werkgever werd afgesloten of verband houdt met de functie die de werknemer bij die werkgever uitoefent, ongeacht of de kost rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste is van de werkgever. 

Op basis van deze nieuwe interpretatie kan de RSZ een (op aandelen gebaseerde) bonus, toegekend en betaald door een Nederlandse moederonderneming aan de werknemers van de Belgische dochteronderneming, kwalificeren als loon ten laste van de Belgische werkgever en onderwerpen aan Belgische sociale zekerheid indien het voordeel voortvloeit uit prestaties geleverd in het kader van de arbeidsovereenkomst met de Belgische onderneming of verband houdt met de functie van de werknemer, ongeacht of de financiële kost wordt doorgerekend aan de Belgische dochteronderneming/werkgever.

Inwerkingtreding

Deze interpretatie is retroactief van toepassing vanaf 1 juli 2018 (derde kwartaal van 2018). De vraag rijst of deze verruimde interpretatie van het loonbegrip verenigbaar is met de Loonbeschermingswet en of deze interpretatie de toetsing voor de rechtbank zal doorstaan.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content