close
Share with your friends

Administratieve lastenverlichting voor verplaatste Nederlandse vennootschappen

Administratieve lastenverlichting

Administratieve lastenverlichting voor verplaatste Nederlandse vennootschappen

In de aprileditie van deze nieuwsbrief berichtten wij u dat de staatssecretaris van Financiën in zijn besluit van 20 februari 2018 opmerkte dat de aangifteplicht voor naar het buitenland verplaatste vennootschappen onder voorwaarden vervalt. 

Het bovenstaande is relevant voor de veelvoorkomende situatie waarin de feitelijke leiding van een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap wordt verplaatst naar het buitenland, bijvoorbeeld naar België. Omdat een ‘naar Nederlands recht opgericht lichaam’ op basis van de Nederlandse wet geacht wordt (oneindig) in Nederland te zijn gevestigd en de vennootschap uit ons voorbeeld feitelijk in België is gevestigd, zal zowel Nederland als België deze verplaatste vennootschap als fiscaal inwoner beschouwen en in beginsel als zodanig in de vennootschapsbelastingheffing betrekken. 

Toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en België voorkomt dat beide landen over de resultaten van de vennootschap vennootschapsbelasting heffen. Indien de vennootschap in het hiervoor genoemde voorbeeld na verplaatsing geen vaste inrichting heeft in Nederland, wijst het verdrag het heffingsrecht over de resultaten van de vennootschap toe aan België en moet Nederland voor deze resultaten een vrijstelling verlenen.

Het bovenstaande neemt in beginsel niet weg dat de vennootschap – ongeacht de toepassing van het verdrag – ook over de perioden na de zetelverplaatsing Nederlandse aangiften vennootschapsbelasting moet invullen en indienen. In het genoemde besluit biedt de staatssecretaris aan inspecteurs de mogelijkheid om af te zien van het uitreiken van aangiftebiljetten in gevallen waarin geen heffings- of invorderingsbelang (meer) aanwezig is, zodat hiervoor niet langer aangiften hoeven te worden ingediend. Omdat de staatssecretaris in het besluit stelt dat in voorkomende gevallen met de vennootschap nadere afspraken dienen te worden gemaakt over het verschaffen van informatie over relevante wijzigingen en omstandigheden, moest de uitwerking van deze tegemoetkoming in specifieke situaties worden afgewacht.

Inmiddels hebben wij voor een aantal vennootschappen een bevestiging van de Belastingdienst ontvangen dat geen aangifte meer hoeft te worden ingediend. Wij ervaren dat de Belastingdienst zich hierbij coöperatief opstelt en zijn tot nog toe positief over de afhandeling van onze verzoeken. De Belastingdienst is bereid redelijke afspraken te maken over het verschaffen van informatie over relevante wijzigingen van de omstandigheden, waardoor daadwerkelijk sprake is van een administratieve lastenverlichting! Wanneer deze mogelijk ook voor u toegankelijk is, bespreken wij dit graag met u.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content