close
Share with your friends
 Brexit - een gewaarschuwd man is er twee waard!

Brexit - een gewaarschuwd man is er twee waard!

Brexit - een gewaarschuwd man is er twee waard!

De deadline van 30 maart 2019 komt met rasse schreden in zicht. De klok tikt. Hoe kunt u zich als bedrijfsleider voorbereiden op de brexit terwijl er nog zoveel onzekerheid heerst? Ondernemingen die met het VK handel drijven in goederen en/of diensten moeten zich een weg banen door de wijzigingen in de regelgeving, hun kijk op toeleveringsketens vernieuwen en hun strategieën herzien om verstoringen tot een minimum te beperken. Kortom, ze hebben nog een uitdagende reis voor de boeg.

Waar staan we vandaag?

Terugtrekkingsakkoord

Op 19 maart 2018 bracht de Europese Commissie een ontwerpakkoord uit omtrent de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Verrassend genoeg bereikten beide partijen op tal van gebieden een akkoord, zoals de rechten van burgers en de financiële regeling. In het ontwerpakkoord wordt eveneens de overgangsperiode beschreven, die op 31 december 2020 ten einde loopt. In een notendop: het VK zal nog steeds worden beschouwd als een lidstaat van de EU die deelneemt aan de douane-unie van de EU en de eengemaakte markt, maar verliest alle stemrechten.

Hoewel er voor bepaalde aangelegenheden opmerkelijke vooruitgang werd geboekt, blijven twee grote knelpunten onopgelost: (1) het vermijden van een harde grens in Ierland en (2) de invoering van een geschillenbeslechtingsmechanisme en de definitie van de rol van het Europees Hof van Justitie op dit gebied.

De kans op een abrupt einde (cliff edge) op 30 maart 2019 is bijgevolg enigszins afgenomen, maar het is duidelijk dat we nog een hele weg te gaan hebben. We denken dan ook aan de woorden van Michel Barnier: “niets is overeengekomen totdat alles is overeengekomen”. We kunnen met andere woorden onze noodplannen beter niet opbergen totdat een definitief akkoord is bereikt en door alle betrokken partijen is bekrachtigd.

Toekomstig partnerschap

Op 23 maart 2018 publiceerde de Europese Raad richtsnoeren om de onderhandelingen over het algemene begrip van het kader voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK op gang te trekken. Aangezien het VK van het standpunt is om zowel de douane-unie als de eengemaakte markt te verlaten, stelt de Europese Raad voor om de onderhandelingen aan te vatten met het oog op een ambitieus, evenwichtig en veelomvattend vrijhandelsakkoord.

Volgens de richtsnoeren zou dit vrijhandelsakkoord betrekking hebben op de handel in goederen en diensten. Het vrijhandelsakkoord is bedoeld om onder meer de invoerrechten op alle producten van oorsprong af te schaffen en om regelingen op te nemen voor technische belemmeringen. Een vrijhandelsakkoord voorkomt echter niet dat grenscontroles worden ingevoerd. De doelstellingen voor de handel in diensten zijn trouwens minder ambitieus, aangezien enkel toegang tot de markt wordt verleend als de regels van de staat van ontvangst worden nageleefd. Het VK en de EU zullen niet langer een gemeenschappelijk kader delen. Dergelijk vrijhandelsakkoord is enkel mogelijk als er afdoende garanties worden geboden om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Wat zijn de volgende stappen?

Eind juni 2018 maakte de Europese Raad de balans op van de overige problemen met de terugtrekking en werd het kader voor de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU besproken. Op de volgende bijeenkomst van de Europese Raad op 18 en 19 oktober 2018 zullen het terugtrekkingsakkoord en het politieke kader voor een toekomstig handelsakkoord in stemming worden gebracht, op voorwaarde dat de Europese Commissie en haar tegenhanger in het VK een akkoord bereiken. Nadien wordt het startschot gegeven voor de bekrachtigingsprocedure die tegen eind maart 2019 moet zijn afgerond.

In de tussentijd moet het VK verschillende wetsvoorstellen rond de brexit goedkeuren voordat een stemming kan worden gehouden over het wetsvoorstel tot terugtrekking uit de EU. Het is trouwens niet zeker dat het Britse parlement alle wetsvoorstellen zal aannemen (zonder te verzoeken om enige amendementen). Het beslissende moment is zo goed als aangebroken!

De aanpak van KPMG

We beseffen dat er nog steeds redelijk wat onzekerheid heerst over hoe de brexit-oplossing eruit zal zien, maar toch staat al één ding als een paal boven water: de brexit zal zware gevolgen hebben voor uw aanwezigheid in het VK en uw toekomstige handelsstromen! In de veronderstelling dat de brexit zal uitdraaien op een “gestuurd no-deal”-scenario, kan KPMG u helpen om uw aanwezigheid in het VK in kaart te brengen en om de mogelijke gevolgen van de brexit waaraan u wordt blootgesteld vast te stellen en te meten. We werken nauw samen met onze collega’s in het VK en kunnen u daardoor helpen bepalen welke impact de brexit op uw organisatie kan hebben aan de hand van zes ijkpunten (met name de juridische gevolgen, de gevolgen voor de handel en douane, voor de geïntegreerde toeleveringsketen, voor de regelgeving, voor de mensen en het personeelsbestand en voor de prijsstelling en wisselkoersen). Aangezien de brexit niet enkel gevolgen zal hebben voor uw bedrijf, maar uiteraard ook voor uw Britse leveranciers en klanten, moeten zowel de rechtstreekse als onrechtstreekse gevolgen worden opgenomen in dergelijke oefening. Op basis van het resultaat van onze analyse, en samen met de belanghebbenden in uw bedrijf, worden de mogelijke gevolgen en risicobeperkende maatregelen besproken tijdens een gezamenlijke workshop. Tijdens die workshop helpen we u eveneens om de risicobeperkende maatregelen naar prioriteit te ordenen, zodat u op het juiste moment de juiste zakelijke beslissingen kunt nemen! Uit ervaring weten we dat deze workshops vaak een eyeopener zijn voor bedrijven en onze “no regret”-beslissingen zijn een perfect voorbeeld waarom bedrijven “een goede crisis nooit verloren mogen laten gaan”!

KPMG heeft een reeks geautomatiseerde tools ontwikkeld waarmee u uw brexitoefening kunt vergemakkelijken. Of u nu op zoek bent naar een analyse van de douane en toeleveringsketen, een doorlichting van uw handelsovereenkomsten of de opvolging van problemen met uw personeelsbestand, we zijn ervan overtuigd dat onze geavanceerde tools u de nodige toegevoegde waarde bieden.

Nu de ingangsdatum van de brexit steeds dichterbij komt en bepaalde mogelijke oplossingen om de impact op en verstoring van uw bedrijf te beperken tijd vergen, raden we u aan om niet langer stil te staan en om vandaag nog te bepalen welke gevolgen de brexit voor u in petto heeft!

Neem contact met ons op

Gerelateerde content