close
Share with your friends

Bijkomende formaliteiten voor Belgische burgerlijke maatschappen

Bijkomende formaliteiten

Bijkomende formaliteiten voor Belgische burgerlijke maatschappen

Op 27 april 2018 werd de wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met deze wet wordt o.a. de definitie van het begrip ‘onderneming’ gewijzigd en wordt het onderscheid tussen handelsvennootschappen en zogenaamde “burgerlijke” vennootschappen afgeschaft. Eén van de gevolgen van deze wijziging is dat burgerlijke maatschappen vanaf nu ook als ondernemingen gezien worden en dus ook verplicht ingeschreven moeten worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna: “KBO”).

Elke maatschap die wordt opgericht met ingang van 1 november 2018 zal zich voorafgaandelijk aan het uitoefenen van haar activiteiten moeten inschrijven in de KBO. Voor bestaande maatschappen wordt in een overgangsperiode tot en met 30 april 2019 voorzien (hoewel de mogelijkheid is opgenomen in de wet om deze periode in te korten via Koninklijk Besluit).

Naast de verplichte inschrijving in de KBO zullen nieuw opgerichte maatschappen vanaf 1 november 2018 tevens boekhoudplichtig worden en een (dubbele) boekhouding moeten voeren. Ook hier geldt dat bestaande burgerlijke maatschappen extra tijd krijgen en deze verplichting voor hen pas in werking treedt vanaf het eerste volledige boekjaar dat na 30 april 2019 aanvangt.

Ter illustratie: als het boekjaar samenloopt met het kalenderjaar, zal de maatschap pas over het boekjaar 2020 een dubbele boekhouding moeten voeren (ook hier geldt echter dat de inwerkingtreding van deze maatregel alsnog via een Koninklijk Besluit kan vervroegd worden).

Onder bepaalde voorwaarden (met name wanneer de omzet bepaalde criteria niet overschrijdt, zal de maatschap een vereenvoudigde boekhouding kunnen voeren (en zal er enkel een aankoop-, en verkoopboek, een financieel dagboek en een inventarisboek moeten worden bijgehouden).

In tegenstelling tot andere vennootschappen dienen maatschappen vooralsnog hun jaarrekening niet neer te leggen of te publiceren.

Tenslotte zal een maatschap voortaan gedurende 7 jaar ook haar boekhouding en de daarbij horende verantwoordingsstukken moeten bewaren.

Ga terug naar de overzichtspagina

  • Belgium-Holland Desk Newsletter - Juni 2018

Neem contact met ons op

Gerelateerde content