close
Share with your friends

Wijziging Belgische fiscale regels inzake terbeschikkingstelling van onroerende zaken

Wijziging Belgische fiscale regels

Wijziging Belgische fiscale regels inzake terbeschikkingstelling van onroerende zaken

Wie in België om niet een onroerende zaak ter beschikking krijgt gesteld van zijn werkgever of vennootschap, wordt belast op een voordeel van alle aard. De waarde van dat voordeel wordt forfaitair bepaald en kan bij terbeschikkingstelling door een vennootschap bijna viermaal hoger zijn dan bij terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon.

Het hierboven beschreven verschil van het belastbare voordeel van alle aard bij de kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerende zaak door vennootschappen is al enkele jaren een punt van discussie tussen belastingplichtigen en de Belgische belastingadministratie. Het Hof van Beroep Gent bestempelde dit verschil reeds in 2016 als ongrondwettelijk en deed dit op 20 februari 2018 opnieuw.

Berekening van het voordeel van alle aard op basis van de bestreden regelgeving

In het algemeen dient een belastbaar voordeel van alle aard dat door de verkrijger niet in geld wordt verkregen, te worden vastgesteld op de werkelijke waarde. In bepaalde gevallen geldt een forfaitaire raming, zo ook voor de kosteloze terbeschikkingstelling van onroerende goederen.

In het verleden werd voor gebouwen het voordeel vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerde kadastraal inkomen van de ter beschikking gestelde onroerende zaak, ongeacht of deze ter beschikking werd gesteld door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. De regering Di Rupo bracht hierin vanaf aanslagjaar 2013 echter verandering door de berekening van het voordeel van alle aard van onroerend goed dat ter beschikking wordt gesteld door rechtspersonen/vennootschappen te verhogen met een factor afhankelijk van de hoogte van het kadastraal inkomen indien dit:

  • maximaal € 745 bedraagt: wordt het geïndexeerde kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 1,25;
  • meer dan € 745 bedraagt: wordt het geïndexeerde kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 3,8.

Indien het gaat om een gemeubileerde onroerende zaak, wordt het voordeel nogmaals met 2/3 deel verhoogd.

Gevolgen

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Beroep Gent van 20 februari 2018 ontstond (opnieuw) commotie en werden aan de Belgische minister van Financiën parlementaire vragen gesteld. Hierop antwoordde deze dat het voordeel van alle aard, evenals bij terbeschikkingstelling van onroerende zaken door een natuurlijke persoon, ook bij terbeschikkingstelling door een rechtspersoon mag worden vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerde kadastraal inkomen.

Hoewel een definitief voorstel tot wijziging van de Belgische wet op dit punt moet worden afgewacht, werd bovengenoemd standpunt ook in een circulaire van 15 mei 2018 bevestigd. Daarin wordt opgemerkt dat in bezwaarschriften en procedures waarvan de bezwaartermijn (zes maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet) niet is verstreken, een beroep kan worden gedaan op het arrest van het Hof van Beroep Gent. In voorkomende gevallen bespreken wij met u graag de mogelijkheden.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content