close
Share with your friends

Vlaamse Belastingdienst richt pijlen op beding van aanwas

Vlaamse Belastingdienst richt pijlen op beding

Vlaamse Belastingdienst richt pijlen op beding van aanwas

Wij ervaren dat de Vlaamse Belastingdienst (‘VlaBel’) zijn pijlen richt op het beding van aanwas.

Wat is het beding van aanwas?

Het beding van aanwas is een kanscontract ten bezwarende titel, waarbij elke partij de kans heeft een goed in zijn totaliteit te verwerven, afhankelijk van het zich voordoen van een toekomstige onzekere gebeurtenis (meestal het overlijden van een echtgenoot). Er is slechts sprake van een kanscontract voor zover de kansen van alle partijen, op basis van bijvoorbeeld hun levensverwachting en inleg, gelijkaardig zijn.

Wanneer wordt een beding van aanwas toegepast?

Een beding van aanwas wordt in de praktijk vaak geadviseerd bij ongehuwde partners die samen een onroerende zaak aankopen. Het idee achter dergelijke bedingen is dat de onverdeelde onroerende zaak bij het overlijden van de eerststervende partner zonder erf- of schenkbelasting in volle eigendom of in vruchtgebruik overgaat naar de langstlevende partner. Het aanwasbeding dient notarieel te worden verleden en bij overlijden van de eerststervende wordt een verkooprecht van 10% geheven in hoofde van de langstlevende.

Ook voor roerende goederen kan een beding van aanwas worden gesloten. Hiervoor is geen notariële tussenkomst vereist. Bovendien is dit beding aantrekkelijk, omdat geen belastingheffing plaatsvindt bij overlijden van de eerststervende partner. Door de onbelaste overdracht wordt deze techniek vaak gebruikt bij partners zonder kinderen of bij alleenstaanden die op deze manier een deel van hun vermogen aan bijvoorbeeld hun broer of zus wensen over te dragen zonder dat deze (hoge) erf- of schenkbelasting verschuldigd is.

Wat is nieuw?

Wij ervaren dat VlaBel bij het overlijden van de eerststervende partner met een beding van aanwas niet langer zonder meer de heffing van erf- of schenkbelasting achterwege laat.

VlaBel heeft ten aanzien van het beding van aanwas een aantal zaken verduidelijkt en stelt voor de onbelaste verkrijging van een goed op basis van een beding van aanwas drie aanvullende voorwaarden. Deze houden in dat het beding van aanwas:

  • dient te worden opgenomen in een notariële akte;
  • beperkt is, hetgeen betekent dat het gaat om specifieke goederen (en dus niet om alle goederen) en via beschikking onder bijzondere titel;
  • ten bezwarende titel is, hetgeen betekent dat de kansen (bijvoorbeeld levensverwachting) én de inleg van partijen bij het afsluiten van het beding evenwichtig zijn. Hoewel VlaBel eerder het standpunt innam dat een ongelijkheid van de kansen (bijvoorbeeld levensverwachting) kan worden gecompenseerd door een ongelijke inleg, werd dit standpunt verlaten.

De verduidelijkingen zijn de volgende:

  • VlaBel stelt dat bedingen kunnen worden geherkwalificeerd indien blijkt dat de niet-fiscale motieven niet opwegen tegen de fiscale motieven.
  • Zaakvervanging binnen een beding van aanwas blijft onder voorwaarden mogelijk. Zaakvervanging treedt op wanneer een goed in de plaats komt van een ander goed, door bijvoorbeeld het tenietgaan of vervreemden van het initiële goed. Als gevolg hiervan zal het beding van toepassing zijn op het goed dat ter vervanging is verworven.
  • Een beding van aanwas tussen echtgenoten kan geen betrekking hebben op goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren.

Conclusie

Het beding van aanwas kan in voorkomende gevallen nog altijd interessant zijn, maar dient met zorg te worden vormgegeven om belastbaarheid te vermijden. Wij adviseren bestaande bedingen van aanwas – zeker indien het roerende goederen betreft – opnieuw te beoordelen en de (on)mogelijkheden van nieuwe bedingen aandachtig te bestuderen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content