close
Share with your friends

Nederland kondigt alsnog overgangsregeling aan voor spoedmaatregelen fiscale eenheid

Nederland kondigt alsnog overgangsregeling aan

Nederland kondigt alsnog overgangsregeling aan voor spoedmaatregelen fiscale eenheid

In de februari-editie van deze nieuwsbrief berichtten wij u over de inwerkingtreding van de spoedreparatiemaatregelen naar aanleiding van het oordeel van het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) over de toepassing van de per-elementbenadering en de fiscale eenheid vennootschapsbelasting.

Wij verwijzen naar deze eerdere berichtgeving en beperken ons hier tot de reactie van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën op Kamervragen over bovengenoemde spoedreparatiemaatregelen – en meer specifiek de daarin aangekondigde overgangsregeling.

De achtergrond van deze overgangsregeling is dat de spoedreparatiemaatregelen hard kunnen uitwerken en dat in beginsel elke bestaande fiscale eenheid moet nagaan of de spoedreparatiemaatregelen met terugwerkende kracht gevolgen hebben – en zo ja, welke.

De overgangsregeling in een notendop

De overgangsregeling houdt in dat de spoedreparatiemaatregel voor de renteaftrekbeperking voor groepsschulden op grond van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 tot en met 31 december 2018 onder voorwaarden geen toepassing vindt. De gedachte is dat belastingplichtigen door deze overgangsperiode voldoende gelegenheid krijgen om groepsschulden te doen verdwijnen.

De overgangsregeling is op een groepsschuld van toepassing indien, kort gezegd, aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

  1. Het betreft een op 25 oktober 2017 om 11.00 uur bestaande groepsschuld.
  2. Deze schuld houdt verband met een ‘besmette’ rechtshandeling (kapitaalstorting, dividenduitkering en/of acquisitie) die vóór 25 oktober 2017, 11.00 uur, is verricht.
  3. De som van de rente, kosten en valutaresultaten op deze schuld en op alle andere schulden die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden gaat per twaalf maanden € 100.000 niet te boven.
  4. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat aan deze schuld of aan de daarmee verband houdende rechtshandeling niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.

Doel en uitwerking van de overgangsregeling

De gedachte achter de overgangsregeling is dat het midden- en kleinbedrijf niet hoeft na te gaan of de spoedreparatiemaatregelen gevolgen hebben. Het is echter de vraag in hoeverre de overgangsregeling het gewenste effect zal hebben, onder meer omdat ten aanzien daarvan nog een aantal vragen niet zijn beantwoord.

Zoals eerder aangekondigd zullen de spoedreparatiemaatregelen op termijn worden vervangen door een concernregeling die toekomstbestendig is. De staatssecretaris is voornemens om voor het einde van deze kabinetsperiode een wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer, waarin het consolidatie-element in zijn huidige vorm naar verwachting niet zal terugkeren.

Wij volgen de ontwikkelingen betreffende de spoedreparatiemaatregelen, de aangekondigde overgangsregeling en de nieuwe concernregeling vanzelfsprekend op de voet en houden u hiervan op de hoogte. Indien u (mogelijk) door de spoedreparatiemaatregelen wordt getroffen, beoordelen wij graag samen met u of de overgangsregeling uitkomst kan bieden.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content