close
Share with your friends

België wijzigt beleid betreffende de beoordeling van het toepasselijke socialezekerheidsregime

België wijzigt beleid betreffende de beoordeling

België wijzigt beleid betreffende de beoordeling van het toepasselijke socialezekerheidsregime

Europese Verordening 883/2004 (‘de Verordening’) bevat regels die aanwijzen welke lidstaat bevoegd is voor het innen van bijdragen en het verlenen van socialezekerheidsrechten. Deze regels hebben ten doel werknemers die zich binnen de Europese Unie verplaatsen onder de socialezekerheidsregeling van (slechts) één lidstaat te brengen.

Op grond van de Verordening dient in het geval dat een premieplichtige werkzaamheden in twee of meerdere lidstaten uitoefent, in eerste instantie de toepasselijke wetgeving te worden vastgesteld (stap 1). Vervolgens moeten alle werkzaamheden naar het nationaal recht van de bevoegde lidstaat worden gekwalificeerd teneinde het toepasselijke socialezekerheidsregime te bepalen (stap 2). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden in loondienst (als werknemer) en anders dan in loondienst (als zelfstandige).

Gewijzigd beleid

Voorheen aanvaardde België in tegenstelling tot bovenstaande (stap 2) de kwalificatie die door de werkstaten werd gegeven aan de professionele beroepsactiviteiten van de premieplichtige. Dit is op grond van een interne nota van de Belgische socialezekerheidsautoriteiten van 21 december 2017 echter niet meer het geval.

Doorgaans komt de kwalificatie (werknemer of zelfstandige) van de door een premieplichtige uitgeoefende werkzaamheden in het werkland overeen met de kwalificatie in de bevoegde lidstaat. In dat geval heeft bovengenoemde beleidswijziging geen gevolgen. Dat is echter niet altijd aan de orde.

Mandatarissen van vennootschappen (bijvoorbeeld bestuurders, zaakvoerders en directeuren-grootaandeelhouders) worden in een aantal lidstaten (Nederland, Denemarken, Zwitserland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) als werknemer en in andere lidstaten (België, Italië) als zelfstandige gekwalificeerd. Dergelijke verschillen in kwalificatie kunnen leiden tot onderstaande gevolgen.

Gevolgen

Het gewijzigde beleid van de Belgische autoriteiten kan tot gevolg hebben dat een vennootschapsmandataris die in Nederland activiteiten in loondienst uitoefent en als werknemer wordt beschouwd, in België voor de socialezekerheidswetgeving kwalificeert als zelfstandige en daarom wordt onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen.

Op basis van het gewijzigde beleid zijn in voorkomende grensoverschrijdende gevallen meer of minder sociale premies verschuldigd dan voorheen. Wij zijn graag bereid deze situaties met u te beoordelen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content