close
Share with your friends

Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro

Voeren van de boekhouding

Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro

Basisprincipe

Conform de boekhoudwet moet de boekhouding gevoerd worden en de jaarrekening opgesteld worden in euro. Het kan echter voorkomen, in uitzonderlijke gevallen, dat het opstellen van een jaarrekening in euro niet aangewezen is en dat zij, via wisselkoersverschillen of omrekeningsverschillen, een vertekend beeld zou geven van de economische werkelijkheid.

De procedure voor het vragen van een afwijking is vastgelegd in artikel III.94. van het Wetboek van Economisch Recht(WER) EN in artikel 125, § 1 van het Wetboek van vennootschappen(W. Venn.).

Procedure

De Minister van Economische Zaken kan enerzijds in bijzondere gevallen, na een met redenen omkleed advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, toestaan dat wordt afgeweken van de boekhoud- en vennootschapsregels inzake de boekhouding en de jaarrekening. Deze bevoegdheid wordt op dezelfde wijze door de Minister van Middenstand uitgeoefend ten aanzien van de vennootschappen en andere ondernemingen die als klein kunnen worden beschouwd in de zin van het Wetboek van vennootschappen. De Commissie wordt in kennis gesteld van het besluit van de Minister.

Functionele valuta

De boekhouding van een vennootschap alsook de jaarrekening dienen opgesteld te worden in de functionele valuta. De functionele valuta is de valuta in de voornaamste economische omgeving waarin de entiteit actief is. Bij de opstelling van de jaarrekening bepaalt iedere entiteit bij monde van het bestuursorgaan de functionele valuta. De functionele valuta van een entiteit weerspiegelt de voor haar relevante onderliggende transacties, gebeurtenissen en omstandigheden.

 • De bepaling van de functionele valuta moet gebeuren op basis van volgende factoren.
 • De valuta die hoofdzakelijk bepalend is voor de verkoopprijs van goederen en diensten (dit zal vaak de valuta zijn waarin de verkoopprijs van de goederen en diensten wordt uitgedrukt en afgewikkeld).
 • De valuta van het land waarvan de concurrentiekrachten en de regelgeving hoofdzakelijk de verkoopprijs van haar goederen en diensten bepalen.
 • De valuta waarin middelen uit intragroepsfinancieringsactiviteiten worden gegenereerd.
 • De valuta die hoofdzakelijk bepalend is voor de arbeids- en materiaalkosten, en andere kosten voor de levering van goederen en de verlening van diensten.
 • De valuta waarin ontvangsten uit operationele activiteiten gewoonlijk worden aangehouden.

De toelating voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro, is aan een aantal bijkomende voorwaarden gekoppeld waar het bestuursorgaan van de vennootschap nauwlettend moet op toezien.

 • Opdat de boekhouding kan gevoerd en vooral de jaarrekening kan uitgedrukt worden in de functionele valuta, andere dan de euro, dient het maatschappelijk kapitaal vennootschapsrechtelijk tevens uitgedrukt te worden in de functionele valuta waarin de jaarrekening zal opgemaakt worden.
 • Tevens dient de betrokken vennootschap in de toelichting te verwijzen naar de afwijking die is verleend door de betrokken Minister voor het voeren van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening in de toegepaste functionele valuta.
 • Een afwijking voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro zal slechts voor drie opeenvolgende boekjaren gegeven worden.
 • Indien het bestuursorgaan de functionele valuta, eenmaal vastgesteld, wil wijzigen, kan dit enkel na een nieuwe aanvraag gericht aan de bevoegde Minister.
 • Het bestuursorgaan van de vennootschap zal er jaarlijks op toezien of de vennootschap bij voortduring de in de toegestane afwijking opgenomen voorwaarden, vervult.

Tenslotte, kan de jaarrekening, naast de openbaarmaking in euro, ook openbaar gemaakt worden in de munteenheid van een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling(OESO), zulks met gebruikmaking van de omrekeningskoers op de balansdatum. Deze koers wordt in de toelichting vermeld.

Gerelateerde content