close
Share with your friends

Vlaamse regering stelt hervormd verkooprecht in het vooruitzicht

Hervormd verkooprecht in het vooruitzicht

Vlaamse regering stelt hervormd verkooprecht in het vooruitzicht

In een voorontwerp van decreet drukt de Vlaamse regering haar intentie uit om het Vlaams verkooprecht met ingang van 1 juni 2018 te hervormen. Het tarief voor de aankoop door een natuurlijke persoon van zijn enige gezinswoning wordt daarmee verlaagd van 10% tot 7%. Hieronder bespreken wij kort de beoogde hervormingen. De ontwerpteksten zijn echter nog voor wijzigingen vatbaar.

Vereenvoudiging van het verkooprecht

Wanneer een persoon vandaag een woning aankoopt, komt hij mogelijk in aanmerking voor het klein beschrijf (voor een woning met een kadastraal inkomen, ‘KI’, van minder dan € 745) en ‘abattementen’, die de belastbare grondslag verminderen. Volgens het voorontwerp zullen deze bestaande regels verdwijnen en plaatsmaken voor het verlaagde tarief van 7%.

Op basis van het voorontwerp gelden de nieuwe regels voor compromisovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 juni 2018.

Basisvoorwaarden toepassing verlaagd tarief

De koper kan het verlaagde tarief van 7% slechts toepassen indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Wanneer de voorwaarden niet vervuld zijn, geldt het basistarief van 10%.

Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan om te kunnen genieten van het verlaagde tarief:

  • Het betreft een zuivere aankoop. De onttrekking van een woning aan het vermogen van een vennootschap komt bijvoorbeeld niet voor het verlaagde tarief in aanmerking.
  • Het gaat om de aankoop van een woning. Bedoeld zijn de huizen of appartementen die onmiddellijk of na normale herstellings- of onderhoudswerken dienen of zullen dienen tot huisvesting van een gezin of één persoon. De aankoop van bouwgronden, woningen op plan en woningen in aanbouw blijven onderworpen aan het tarief van 10% (tenzij de verkoop plaatsvindt onder toepassing van de btw).
  • De aangekochte woning ligt in het Vlaams Gewest.
  • De woning wordt volledig aangekocht in volle eigendom.
  • De aankoop mag uitsluitend worden gedaan door een of meer natuurlijke personen. De koper van de woning mag dus geen vennootschap of andere rechtspersoon zijn.
  • Het moet de bedoeling zijn van de koper(s) om er de hoofdverblijfplaats te vestigen. De koper of kopers moeten zich binnen twee jaar vanaf de datum van de notariële aankoopakte inschrijven op het adres van de aangekochte woning.
  • Een aantal bepalingen moet worden opgenomen in de notariële aankoopakte, waaronder de vraag om het verlaagde tarief van 7% toe te passen.

Tot slot mag de koper in beginsel niet reeds in volle eigendom eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond op het moment van het verlijden van de authentieke aankoopakte. Als er meerdere kopers zijn, dan mogen zij samen geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom hebben. Indien de koper toch eigenaar is van een andere woning of bouwgrond, kan hij het tarief van 7% toepassen door in de aankoopakte de verbintenis aan te gaan de andere woning uiterlijk één jaar na de notariële aankoopakte van de nieuwe woning te verkopen en aan te tonen dat er een causaal verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging. Indien gewenst, kan de koper er ook voor opteren om eerst het tarief van 10% toe te passen en vervolgens teruggaaf te vragen na de daadwerkelijke verkoop van de oude woning of bouwgrond.

Aanvullende nieuwe tarieven

Naast het verlaagde tarief voor de eigen woning worden er mogelijk bijkomende (specifieke) verlaagde tarieven ingevoerd:

  • Indien in de notariële aankoopakte de verbintenis wordt aangegaan een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren binnen vijf jaar na aankoop, kan onder voorwaarden aanspraak worden gemaakt op een verlaagd tarief van 6%.
  • Bij aankoop van een beschermd monument als woning geldt onder voorwaarden een tarief van 1%.
  • Indien een pand binnen drie jaar vanaf de notariële aankoopakte wordt verhuurd aan een erkend sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar, kan een beroep worden gedaan op een tarief van 7%.

Bijkomende eenmalige rechtenvermindering

Naast een eventueel verlaagd verkooprecht zullen de kopers van woningen met een waarde van hoogstens € 200.000 (of € 220.000 in kernsteden en in de Vlaamse rand rond Brussel), kunnen genieten van een eenmalige rechtenvermindering. Deze rechtenvermindering is verbonden aan dezelfde voorwaarden als hierboven aangegeven voor het verlaagde tarief van 7%.

De vermindering van het verkooprecht bedraagt € 5.600 voor woningen onderworpen aan het tarief van 7% of € 4.800 voor woningen onderworpen aan het tarief van 6% bij ingrijpende energetische renovatie. Vanaf 1 juni 2018 wordt de hervorming van het verkooprecht wellicht van kracht. Het Vlaams parlement moet de nieuwe regeling nog goedkeuren. Wij volgen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet.

Ga terug naar de overzichtspagina

Gerelateerde content