close
Share with your friends

Vlaamse Regering stelt hervormd verkooprecht in het vooruitzicht

Vlaamse Regering stelt hervormd verkooprecht

Vlaamse Regering stelt hervormd verkooprecht in het vooruitzicht

In een voorontwerp van decreet drukt de Vlaamse regering haar intentie uit om het Vlaams verkooprecht met ingang van 1 juni 2018 te hervormen. Het tarief voor de aankoop door een natuurlijke persoon van zijn enige gezinswoning wordt dan verlaagd van 10% tot 7%. Hieronder bespreken wij kort de beoogde hervormingen. De ontwerpteksten zijn evenwel nog voor wijzigingen vatbaar.

Vereenvoudiging van het verkooprecht

Wanneer een persoon vandaag een woning aankoopt, komt hij mogelijks in aanmerking voor het klein beschrijf (voor een woning met een KI van minder dan €745) en abattementen, die de belastbare grondslag verminderen. Volgens het voorontwerp zullen die bestaande regels verdwijnen en plaats maken voor het verlaagd tarief van 7%.

Wie vanaf 1 juni 2018 een compromis aangaat, zou onder de nieuwe regels vallen.

Basisvoorwaarden voor de toepassing van het verlaagd tarief

De koper kan het verlaagd tarief van 7% slechts toepassen indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Indien de voorwaarden niet vervuld zijn, blijft het basistarief van 10% gelden.

De volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om te kunnen genieten van het verlaagd tarief:

  • Het betreft een zuivere aankoop. De onttrekking van een woning aan het vermogen van een vennootschap komt bijvoorbeeld niet voor het verlaagde tarief in aanmerking;
  • Het gaat om de aankoop van een woning. Bedoeld zijn de huizen of appartementen die dadelijk of na normale herstellings- of onderhoudswerken dienen of zullen dienen tot huisvesting van een gezin of één persoon. De aankoop van bouwgronden, woningen op plan en woningen in aanbouw blijven onderworpen aan het tarief van 10% (tenzij de verkoop plaatsvindt onder toepassing van de BTW);
  • De aangekochte woning ligt in het Vlaamse Gewest;
  • De woning wordt volledig aangekocht in volle eigendom.
  • De aankoop mag uitsluitend gedaan worden door een of meer natuurlijke personen. De koper van de woning mag dus geen vennootschap of andere rechtspersoon zijn.
  • De koper mag niet reeds in volle eigendom eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond op datum van de authentieke aankoopakte. Als er meerdere kopers zijn, dan mogen zij samen geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom hebben;
  • Het moet de bedoeling zijn van de koper(s) om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen. De koper of kopers moeten zich binnen twee jaar vanaf de datum van de notariële aankoopakte domiciliëren op het adres van de aangekochte woning;.
  • Er moeten een aantal bepalingen worden opgenomen in de notariële aankoopakte, waaronder de vraag om het verlaagd tarief van 7% toe te passen.

Indien de koper toch eigenaar zou zijn van een andere woning of bouwgrond, dan kan hij in de aankoopakte de verbintenis aangaan deze uiterlijk één jaar na de notariële aankoopakte van de nieuwe woning te verkopen en aantoont dat er een causaal verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging. In dat geval kan toch het tarief van 7% worden toegepast.

De koper kan er ook voor opteren om eerst het tarief van 10% toe te passen en om vervolgens teruggaaf te vragen na de daadwerkelijke verkoop van de oude woning of bouwgrond.

Andere nieuwe tarieven

Naast het verlaagd tarief voor de enige woning, zouden er nog bijkomende (specifieke) verlaagde tarieven worden ingevoerd:

wie zich in de notariële aankoopakte verbindt een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren binnen de vijf jaar na aankoop, kan aanspraak maken op een verlaagd tarief van 6%. Afwijkend van de basisvoorwaarden krijgen de koper(s) dan vijf jaar de tijd om zich te domiciliëren op het adres van de aangekochte woning;

onder voorwaarden geldt een tarief van 1% bij aankoop van een beschermd monument als woning;

wie binnen drie jaar te rekenen vanaf de notariële aankoopakte verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar, kan een tarief van 7% verkrijgen.

Bijkomende eenmalige rechtenvermindering

Bovenop een eventueel verlaagd verkooprecht, zullen de kopers van woningen met een waarde van hoogstens € 200.000 (of € 220.000 in kernsteden en in de Vlaamse rand rond Brussel), kunnen genieten van een eenmalige rechtenvermindering. Deze rechtenvermindering is verbonden aan dezelfde voorwaarden als deze vooropgesteld voor het verlaagd tarief.

De vermindering van het verkooprecht bedraagt € 5.600 voor woningen onderworpen aan het tarief van 7% of € 4.800 voor woningen onderworpen aan het tarief van 6% bij ingrijpende energetische renovatie.

Mocht u hierover vragen hebben of bijstand wensen, aarzel niet ons te contacteren.

Gerelateerde content