close
Share with your friends

Toch optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur in België

Btw-heffing op professionele onroerende verhuur

Toch optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur in België

In de december 2017-editie van deze nieuwsbrief informeerden wij u over de afvoering van de in het Belgische zomerakkoord vervatte btw-maatregel omtrent de optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur. Deze btw-maatregel, die het ook in België mogelijk zou maken om nieuwe professionele contracten van onroerende verhuur optioneel te onderwerpen aan btw, werd eind 2017 onverwachts wegens budgettaire redenen grotendeels ten grave gedragen. Wederom onverwacht heeft de Belgische regering recent beslist om deze btw-maatregel toch nieuw leven in te blazen.

Toch optie tot btw-heffing

De Belgische federale regering heeft zeer recent de hervorming van de btw-regels inzake de optie tot btw-heffing bij een onroerende verhuur alsnog goedgekeurd. De hervorming van deze optionele btw-heffing is dus opnieuw op de agenda geplaatst. De redenen hiervoor? België wil de concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden verbeteren, onroerende investeringen aanmoedigen en de btw-regels verder vereenvoudigen. 

De nieuwe btw-regels waarmee de optie tot btw-heffing bij de verhuur van onroerend goed wordt ingevoerd, zullen naar verwachting ingaan per 1 oktober 2018. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid zijn de volgende cumulatieve vereisten van toepassing:

  1. De huurder is een btw-belastingplichtige (btw-ondernemer) die het onroerend goed gebruikt voor zijn btw-activiteit. Ook gemengde btw-belastingplichtigen of volledig vrijgestelde btw-belastingplichtigen vallen onder de reikwijdte.
  2. De optie wordt uitgeoefend door zowel de verhuurder als de btw-plichtige huurder.
  3. Het gaat om nieuwbouwprojecten, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw (hiermee wordt een bestaand gebouw bedoeld dat zo wordt omgevormd dat het na de werkzaamheden kwalificeert als een nieuw gebouw voor btw-doeleinden). 

Indien men kiest voor dit optionele stelsel van btw-belastbare professionele onroerende verhuur, geldt een bijzondere herzieningstermijn van 25 jaar (in tegenstelling tot de gebruikelijke herzieningstermijn van 15 jaar voor onroerende bedrijfsmiddelen en 5 jaar voor roerende bedrijfsmiddelen). Indien een bestemmingswijziging van het gebouw plaatsvindt binnen de termijn van 25 jaar, waardoor het gebouw niet meer wordt aangewend voor professionele doeleinden, dient de verhuurder voor de periode waarin het gebouw voor andere dan beroepsdoeleinden wordt gebruikt naar verhouding een negatieve herziening te verrichten van de door hem initieel afgetrokken btw. Om de initiële btw over de oprichtings- en aankoopkosten geheel in aftrek te brengen, moet het gebouw derhalve gedurende 25 jaar worden aangewend voor btw-belaste activiteiten. 

Daarnaast wordt een verplichte btw-heffing ingevoerd op de kortdurende verhuur (maximaal zes maanden) van onroerende goederen, met uitzondering van onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard. 

Door de invoering van deze nieuwe regeling zullen andere bijzondere regelingen overbodig worden. Hierbij kan gedacht worden aan de regeling voor opslagplaatsen (dus geen toepassing meer van de 10%-regel), bedrijvencentra en shoppingcenters. 

Impact voor België

De impact van deze regeling bespraken wij reeds in de september 2017-editie van deze nieuwsbrief. De invoering van een optionele btw-heffing zal haar voornaamste impact hebben op het btw-aftrekrecht van de eigenaar-verhuurder van een onroerend goed. De optionele btw-heffing zal btw op de huurvergoedingen met zich meebrengen, maar ook het recht voor de eigenaar-verhuurder om de btw geheven over de aankoop- of constructiekosten van het gebouw in aftrek te brengen. Btw-plichtige huurders zullen de btw op de huurvergoedingen (deels) kunnen terugvorderen. Bij verhuur aan een btw-plichtige huurder met een volledig recht op aftrek van btw zal de huurder de btw over de huurvergoedingen volledig kunnen terugvorderen en vormt de btw dus voor de huurder eveneens geen kostenpost voor de huurder. 

Omtrent de toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten zijn, net als bij de initiële aankondiging in het zomerakkoord, nog geen nadere details bekend. De optie tot btw-heffing zal gelden voor nieuwe contracten van professionele onroerende verhuur gesloten vanaf 1 oktober 2018. Door deze hervorming zullen partijen in België bij de professionele onroerende verhuur eindelijk met de overige EU-lidstaten, zoals Nederland, kunnen concurreren. 

Ga terug naar de overzichtspagina

Gerelateerde content