close
Share with your friends

De nieuwe tax op effectenrekeningen

De nieuwe tax op effectenrekeningen

De nieuwe tax op effectenrekeningen

Met het oog op een rechtvaardigere fiscaliteit wordt vanaf 10 maart 2018 een jaarlijkse tax van 0,15% geheven op effectenrekeningen (met een gemiddelde waarde van meer dan 500.000 euro) van natuurlijke personen (zowel Belgisch rijksinwoners als niet-inwoners).

Wie is belastingplichtig?

De tax op effectenrekeningen van 0,15% treft (enkel) natuurlijke personen die titularis of houder zijn van een effectenrekening, ongeacht of de persoon volle eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker is. Rechtspersonen zoals vennootschappen en vzw’s vallen buiten het toepassingsgebied van de tax, tenzij de antimisbruikbepaling speelt.

De effectentaks beoogt niet enkel rijksinwoners, maar de wet voorziet tevens in de toepassing van de effectentaks op effectenrekeningen aangehouden door niet-inwoners bij een Belgische tussenpersoon (bv. een bank).

  • Voor rijksinwoners houdt men rekening met de effectenrekeningen gehouden bij een Belgische en/of buitenlandse tussenpersoon.
  • Voor niet-inwoners, daarentegen, treft de effectentaks enkel effectenrekening(en) aangehouden bij een Belgische tussenpersoon of financiële instelling.

Welke effectenrekeningen?

De effectentaks is enkel van toepassing als de gemiddelde (totale) waarde van belastbare financiële instrumenten op de effectenrekening(en) die de natuurlijke persoon aanhoudt, minstens 500 000 EUR bedraagt. Deze drempel werd ingevoerd zodat enkel de grote vermogens getroffen zouden worden.

De nieuwe wet bepaalt dat de volgende effecten, als ze op een effectenrekening staan, als belastbaar financieel instrument worden beschouwd:

  • Al dan niet beursgenoteerde aandelen en certificaten betreffende aandelen;
  • Al dan niet beursgenoteerde obligaties (inclusief deposito- en thesauriebewijzen) en certificaten betreffende obligaties;
  • Al dan niet beursgenoteerde rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen of aandelen in beleggingsvennootschappen (bv. een BEVEK, een BEVAK, een tracker enz.) tenzij ze zijn gekocht of erop is ingeschreven in het kader van een levensverzekering of pensioensparen;
  • Kasbons; en
  • Warrants

In de memorie van toelichting wordt vermeld dat derivaten zoals opties, futures en swaps geen belastbaar instrument zijn. Ook rekeningen en effecten gehouden in het kader van een levensverzekering of pensioensparen, worden vrijgesteld. Aandelen op naam, die niet op een effectenrekening staan, kwalificeren tevens niet als belastbaar instrument en tellen dus niet mee om te bepalen of de drempel van 500 000 EUR bereikt wordt. Maar er geldt wel een antimisbruikmaatregel voor aandelen die vanaf 9 december 2017 worden omgezet in aandelen op naam.

In principe bevrijdende inhouding door de Belgische bank

Als de drempel van 500 000 EUR (per titularis) bereikt wordt, moet de Belgische bank de tax automatisch inhouden, aangeven en betalen voor de rekeninghouder (“een bevrijdende inhouding”).

Als een (niet-) inwoner bij verschillende (Belgische) kredietinstellingen een effectenrekening zou hebben en elke rekening afzonderlijk de drempelwaarde niet bereikt, maar in totaal wel, kan de rekeninghouder zijn bank toch vragen om de belasting aan te geven en in te houden. Als de klant dit vraagt, is de bank verplicht om de tax voor zijn klant aan te geven en door te storten.

Enkel als de tax niet is ingehouden door de tussenpersoon, bv. omdat de rekeninghouder niet geopteerd heeft voor voormelde bevrijdende inhouding, zal de natuurlijke persoon zelf de belasting moeten aangeven (via een afzonderlijke aangifte via MyMinFin) en betalen. De tax m.b.t. 2018 zou uiterlijk moeten worden betaald op 31 augustus 2019, i.e. 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de gronden van belastbaarheid aanwezig zijn.

Dubbelbelastingverdrag?

Voor een Nederlander (een niet-Belgisch rijksinwoner) met één of meerdere effectenrekeningen bij een Belgische financiële instelling, rijst de vraag of eventueel geen beroep kan gedaan worden op het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag, om te verdedigen dat de tax op effectenrekeningen niet van toepassing is. Momenteel heeft de fiscale administratie zich hierover nog niet uitgesproken.

Gerelateerde content