close
Share with your friends

Beperking Belgische fiscale voordelen bij overbrenging fiscale woonplaats tijdens inkomstenjaar

Beperking Belgische fiscale voordelen bij overbrenging

Beperking Belgische fiscale voordelen bij overbrenging fiscale woonplaats tijdens inkomstenjaar

Een belastingplichtige (natuurlijk persoon) die tijdens het inkomstenjaar zijn fiscale woonplaats van België naar Nederland overbrengt, verbreekt in België zijn fiscaal inwonerschap. Vanuit Belgisch perspectief houdt de binnenlandse belastingplicht (onderwerping aan de personenbelasting) op en de belastingplichtige zal een aangifte in de personenbelasting - aanslagjaar speciaal - moeten indienen. Deze aangifte in de personenbelasting omvat de inkomsten voor de periode van 1 januari van het desbetreffende inkomstenjaar tot en met de datum van overbrenging van de fiscale woonplaats naar Nederland.

Dezelfde regels gelden ook bij de omgekeerde situatie, namelijk wanneer de fiscale woonplaats tijdens een inkomstenjaar van Nederland naar België wordt overgebracht. De belastingplichtige zal met ingang van het moment dat de fiscale woonplaats overgaat onderworpen zijn aan Belgische personenbelasting. Hij dient een aangifte in met daarin de inkomsten voor de periode vanaf de verplaatsing tot en met 31 december van het inkomstenjaar. Als de belastingplichtige na emigratie bronnen van inkomen in Nederland heeft, blijft in Nederland een aangifteplicht bestaan maar dan als buitenlands belastingplichtige.

Wanneer?

Tot en met het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) was het in bovengenoemde situaties, waarbij in de aangifte slechts inkomsten voor een gedeelte van het inkomstenjaar worden opgenomen, in België mogelijk aanspraak te maken op de volledige belastingvrije sommen, belastingverminderingen en ‑vrijstellingen. Veelal resulteerde dit in een lagere gemiddelde aanslagvoet in België voor het jaar waarin de fiscale woonplaats werd verplaatst. Door recente Belgische regelgeving worden deze fiscale voordelen vanaf het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) beperkt. Bepaalde voordelen zullen vanaf dit aanslagjaar namelijk alleen nog maar pro rata worden toegekend in plaats van volledig.

Welke fiscale voordelen worden geraakt?

In haar circulaire van 5 februari 2018 geeft de Belgische belastingadministratie een overzicht van de belastingvoordelen die pro rata worden toegekend wanneer het belastbare tijdperk van de belastingplichtige niet overeenstemt met een volledig kalenderjaar om een andere reden dan overlijden. Het betreft onder andere de volgende voordelen:

  • de basisbedragen van de belastingvrije som;
  • de grensbedragen van het belastbaar inkomen;
  • de verhoging van de belastingvrije som voor handicap, personen ten laste enzovoorts;
  • het bedrag van het huwelijksquotiënt (maximumbedrag van € 10.490);
  • de verschillende inkomensschijven en de maximumbedragen voor de berekening van de forfaitaire beroepskosten;
  • het vrijgestelde maximumbedrag voor de vergoedingen en terugbetaling van reiskosten met betrekking tot het woon-werkverkeer (maximumbedrag van € 390);
  • de vrijgestelde schijf aan inkomsten uit gereglementeerd spaardeposito’s (maximumbedrag van € 1.880).

De pro-ratatoekenning

De pro-rataberekening wordt gebaseerd op het aantal maanden in het belastbare tijdperk. Elke kalendermaand waarvan de 15e dag tot het belastbare tijdperk behoort, telt mee voor een volledige maand. Wanneer een belastingplichtige bijvoorbeeld zijn fiscale woonplaats op 14 mei van Nederland naar België overbrengt, zullen bovenvermelde fiscale voordelen voor 8/12e deel in aanmerking kunnen worden genomen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Gerelateerde content