close
Share with your friends

Akkoord regering over wetgeving tot hervorming van de vennootschapsbelasting

Akkoord regering over wetgeving

De Belgische regering heeft een akkoord bereikt over de wetgeving tot hervorming van de vennootschapsbelasting. De hervorming zal in twee stappen plaatsvinden in 2018 en 2020 en bevat meerdere grote wijzigingen. De belangrijkste is de vermindering van het vennootschapsbelastingtarief naar 29,58% (inclusief crisisbijdrage) vanaf aanslagjaar 2019 en 25% vanaf aanslagjaar 2021. Het volgende overzicht vermeldt enkel de hoogtepunten van de hervorming.

Gerelateerde content

Akkoord regering over wetgeving tot hervorming van de vennootschapsbelasting

Vermindering van het vennootschapsbelastingtarief

Voor grote ondernemingen wordt het tarief in twee stappen verminderd:

  • 29% vanaf inkomsten 2018 (aanslagjaar 2019)
  • 25% vanaf inkomsten 2020 (aanslagjaar 2021)

De crisisbijdrage van momenteel 3% wordt ook in twee stappen afgebouwd:

  • 2% vanaf 2018
  • 0% vanaf 2020

Voor kmo's daalt het tarief tot 20% (20,4% crisisbijdrage inbegrepen voor aanslagjaren 2019 en 2020) op de eerste schijf van 100.000 euro belastbare netto-inkomsten vanaf inkomstenjaar 2018. Dit kmo-tarief geldt enkel indien een minimumbezoldiging van minstens 45.000 euro aan een bedrijfsleider wordt betaald (persoon). De minimumbezoldiging voor (een en dezelfde) bedrijfsleider in verschillende vennootschappen van de groep moet slechts eenmaal worden betaald, maar in dat geval wordt het minimum opgetrokken tot 75.000 euro. Een (aftrekbare) aparte belasting van 10% (5% voor aanslagjaren 2019 en 2020), van toepassing op alle ondernemingen, is verschuldigd op het verschil tussen de minimumbezoldiging van de bedrijfsleider en zijn daadwerkelijk betaalde bezoldiging.

Bijkomende maatregelen aangekondigd vanaf 2018

Minimale belastinggrondslag

De regering voert een minimale belastinggrondslag in voor vennootschappen met een belastbare winst van meer dan 1.000.000 euro via de beperking van bepaalde aftrekken, gegroepeerd in een 'korf'. Die aftrekken zullen enkel aftrekbaar zijn van 70% van de belastbare winst die hoger is dan 1.000.000 euro.

De volgende aftrekken zijn inbegrepen in de korf (in deze volgorde): de notionele interestaftrek, de overgedragen deelnemingsvrijstelling, de overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten, de overgedragen aftrek van verliezen en de (oude) overgedragen notionele interestaftrek.

De deelnemingsvrijstelling van het jaar, de aftrek van innovatie-inkomsten van het jaar en de investeringsaftrek maken geen deel uit van de korf.

 

 Notionele interestaftrek

De notionele interestaftrek is hervormd en wordt voortaan enkel berekend op het bijkomende eigen vermogen (kapitaalverhogingen + ingehouden winst) en niet langer op het totale eigen vermogen. Hij wordt berekend op de stijging van het vermogen over een periode van vijf jaar, gedeeld door vijf.

 

Vrijstelling van vermogenswinst op aandelen

Voor vermogenswinsten op aandelen voert de regering een minimale deelnemingsdrempel in. Vermogenswinsten worden vrijgesteld indien de vennootschap een deelneming van 10% bezit of de deelneming een aanschaffingswaarde heeft van minstens 2.500.000 euro.

Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, is de vermogenswinst belastbaar tegen het standaardtarief.

De afzonderlijke meerwaardebelasting van 0,412% op aandelen wordt afgeschaft.

 

Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling wordt opgetrokken van 95% naar 100%.

 

Fairnesstaks

De fairnesstaks wordt (nog?) niet afgeschaft.

 

Voorzieningen 

Een vrijstelling voor nieuwe voorzieningen geldt enkel voor kosten die het gevolg zijn van een verplichting op de afsluitingsdatum van het boekjaar.

Wanneer een voorziening na 2018 wordt teruggenomen, blijft het oorspronkelijke belastingtarief van het jaar waarin de voorziening was geboekt van toepassing op de overeenstemmende winst. Dit geldt ook voor de uitgestelde belasting van vermogenswinsten indien ze niet binnen een periode van drie tot vijf jaar worden herbelegd.

 

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek voor kmo's wordt verhoogd van 8% naar 20% voor investeringen in 2018 en 2019, die betrekking hebben op aanslagjaren 2019 en 2020.

 

Roerende voorheffing op kapitaalvermindering

Een kapitaalvermindering wordt pro rata als een kapitaalvermindering en pro rata als een uitkering van belaste reserves beschouwd. Op dit tweede deel is de dividendbelasting van 30% verschuldigd, als er geen enkele vrijstelling van toepassing is. 

 

Onderzoek & Ontwikkeling - gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing

De vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijke onderzoeksmedewerkers (master of PhD) wordt geleidelijk uitgebreid naar medewerkers met een (wetenschappelijk) bachelordiploma. De vrijstelling bedraagt 40% (80% voor kmo's), met een maximaal vrijgesteld bedrag gelijk aan 25% van het vrijgestelde bedrag voor masters.

 

Voorafbetalingen

Het rentetarief om de boete te berekenen in geval van een ontoereikende voorafbetaling van de vennootschapsbelasting wordt opgetrokken naar 3% (momenteel 1%). Dit betekent een gemiddelde verhoging van 6,75% (momenteel 2,25%).

 

Fiscale controles

Op belastingsupplementen als gevolg van een fiscale controle zijn geen aftrekken toegestaan (behalve de deelnemingsvrijstelling van het jaar) indien een belastingverhoging van minstens 10% effectief wordt toegepast.  

Maatregelen aangekondigd voor 2020

Fiscale consolidatie

Fiscale consolidatie naar het Zweedse model van groepsbijdragen wordt ingevoerd. Hierdoor kunnen verliezen worden herverdeeld tussen een groep van vennootschappen (90% directe deelneming vereist).

 

Implementatie van ATAD I en II

Implementatie in de Belgische wetgeving van Richtlijnen I en II ter bestrijding van belastingontwijking, met de invoering van een renteaftrekbeperking (30% van de EBITDA), GBV-regels en maatregelen om hybride mismatches/mismatches door bijkantoren te vermijden en de exitheffing verder te implementeren. 

 

Vaste inrichtingen (VI) 

Verruimde definitie voor VI op basis van BEPS-actiepunten 1 en 7 wordt ingevoerd. Verliezen van buitenlandse inrichtingen zullen in België enkel fiscaal aftrekbaar zijn indien in het land van de VI de vergoeding van de verliezen definitief wordt verbeurd. 

 

Afschrijvingen van activa 

De degressieve afschrijvingsmethode wordt afgeschaft. Ook voor kmo's wordt de eerste afschrijving pro rata temporis toegepast.

 

Bedrijfswagens

Aftrek van kosten bedrijfswagen afhankelijk van de CO²-uitstoot volgens de volgende formule:

120% - (0,5% x aantal gram CO²-uitstoot)

Aftrek tussen 50 en 100% (maar 40% als CO²-uitstoot > 200 g)

Hogere aftrekken (bijvoorbeeld 120% aftrek voor elektrische wagens) worden afgeschaft (beperkt tot 100%).

Voor de aftrek van brandstofkosten geldt dezelfde formule (nu steeds 75%).

Invoering van regels voor zogenaamde valse hybride wagens.

 

Belasting op geheime commissielonen 

Bijzonder tarief van 50% op geheime commissielonen in geval van vaststelling van verborgen winsten wordt afgeschaft. Daarenboven wordt de belasting op geheime commissielonen in elk geval beschouwd als een verworpen uitgave.

 

Belastingvrije reserves

Bepaalde belastingvrije reserves die vóór 2017 zijn gevormd, kunnen in belastbare reserves worden omgezet tegen een voorkeurtarief van 15% of 10%, indien herbelegd.

 

Belastingboetes niet langer aftrekbaar

Alle boetes in verband met directe en indirecte belastingen zijn niet langer fiscaal aftrekbaar.

 

Andere vrijstellingen

Verscheidene andere vrijstellingen, zoals voor bijkomend personeel en voor vermogenswinsten op bedrijfswagens, worden afgeschaft.

 

Btw

De invoering van een optie voor btw-heffing op onroerende leasings werd ingetrokken. Een versoepeling van het btw-stelsel voor de lease van opslagruimte zal echter via een omzendbrief worden ingevoerd.

© 2019 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)