close
Share with your friends

Status van het Nederlandse UBO-register

Status van het Nederlandse UBO-register

Status van het Nederlandse UBO-register

Wij berichtten u eerder over de ontwikkelingen betreffende het Nederlandse UBO-register. In mei 2015 nam het Europees Parlement de Vierde anti-witwasrichtlijn aan, op basis waarvan alle EU-lidstaten uiterlijk op 26 juni 2017 een UBO-register dienden in te voeren. Nederland heeft, net als andere EU-lidstaten, deze deadline niet gehaald en tot op de dag van vandaag nog steeds geen UBO-register ingevoerd. Nederland is hiermee wel druk bezig. Hierna geven wij u een update van de belangrijkste ontwikkelingen.

Op 31 januari 2018 heeft de Nederlandse regering het concept uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (hierna: conceptbesluit) gepubliceerd voor internetconsultatie tot eind deze maand. In dit conceptbesluit zijn nadere regels gesteld voor de vaststelling van UBO’s van juridische entiteiten in Nederland. Voor de verschillende entiteitsvormen (kapitaalvennootschappen, personenvennootschappen, stichtingen en trusts) wordt beschreven welke categorieën van natuurlijke personen worden aangemerkt als UBO.

De publicatie van het conceptbesluit moet worden geplaatst in de context van de voorlopige overeenstemming over een verdere aanscherping van de Vierde anti-witwasrichtlijn tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in december 2017.

Uit deze voorlopige overeenstemming bleek onder andere:

  • dat het ‘meer dan 25%-belang’-criterium niet zal worden verlaagd (wat op basis van eerdere berichtgeving nog onduidelijk was);
  • dat ook UBO’s van niet-EU-vennootschappen en trusts die feitelijk gevestigd zijn in een EU-lidstaat in het UBO-register moeten worden opgenomen;
  • dat de Europese UBO-registers openbaar toegankelijk moeten zijn.

Openbare toegankelijkheid zal naar verwachting niet gelden voor de UBO-registers voor trusts. Daarvoor zullen alleen personen die een legitiem belang kunnen aantonen toegang krijgen tot de UBO-informatie. In dit kader merken wij op dat Nederland eerder al aangaf voornemens te zijn het UBO-register (beperkt) openbaar toegankelijk te maken. Op basis van de Europese overeenstemming die is bereikt dienen ook andere landen dit te doen.

Hoewel het conceptbesluit een aantal onduidelijkheden heeft weggenomen, wachten wij vooralsnog het uiteindelijke wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register af. Hetzelfde geldt voor het wetsvoorstel inzake de invoering van het UBO-register in België. Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Gerelateerde content