close
Share with your friends

Nieuw Belgisch gunstregime voor toekenning van winstpremies aan werknemers

Nieuw Belgisch gunstregime

Nieuw Belgisch gunstregime voor toekenning van winstpremies aan werknemers

Eind december 2017 keurde de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers met de programmawet de hervorming van de wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van vennootschappen goed.

De hervorming, waartoe een gunstregime voor winstpremies behoort, was voorzien in het zomerakkoord en heeft tot doel de deelname van werknemers in de winst van een onderneming te stimuleren. De invoeringsmodaliteiten werden vereenvoudigd in combinatie met een verlaging van de belastingdruk bij de werknemer.

De nieuwe regelgeving omtrent de toekenning van winstpremies aan werknemers is in werking getreden op 1 januari 2018. De bedoeling is dat werkgevers op een simpele en flexibele manier werknemers kunnen laten deelnemen in de winst van de onderneming zonder dat hun stemrecht in de onderneming wordt toegekend.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van het gunstregime dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Ten eerste is het personele toepassingsgebied beperkt tot werknemers; bedrijfsleiders worden uitgesloten. Verder moet het gaan om de toekenning van een extra premie bovenop het bestaande loonpakket. Een premie ter vervanging van bestaande loonbestanddelen, premies of andere voordelen is dan ook uitgesloten. Een derde voorwaarde is dat de toekenning van winstpremies geen verplichting is, maar een beslissing die de werkgever eenzijdig kan nemen.

Het bedrag dat in aanmerking komt voor de winstpremie is beperkt tot een maximum van 30% van de loonmassa. De premie wordt voor de loonnorm buiten beschouwing gelaten en kan dus ook worden toegekend indien de onderneming de loonsom niet meer mag laten stijgen.

Hoewel het voordeel waarop het gunstregime van toepassing is collectief toegekend dient te worden, is differentiatie mogelijk (in tegenstelling tot bij de zogenoemde cao 90-bonus). Als een werkgever beslist om een winstpremie toe te kennen, heeft hij de keuze tussen twee vormen, namelijk een identieke winstpremie of een gecategoriseerde winstpremie.

Bij een identieke winstpremie krijgen alle werknemers een gelijk bedrag of een gelijk percentage van hun loon. Bij een gecategoriseerde winstpremie wordt een onderscheid gemaakt in de hoogte van de winstpremie op basis van objectieve criteria zoals functie, anciënniteit of graad. De beslissing over de toekenning van een identieke winstpremie kan worden genomen op basis van een gewone of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders met een gewone meerderheid van stemmen. De toekenning van een gecategoriseerde winstpremie dient te worden bekrachtigd door middel van een cao of een toetredingsakte. In beide gevallen dient de onderneming de werknemers schriftelijk op de hoogte te stellen van de toekenning van een winstpremie.

(Para)fiscale behandeling

De aan werknemers toegekende winstpremies zijn bij de werkgever niet aftrekbaar. Omdat deze premies voor toepassing van de Belgische sociale zekerheid niet worden beschouwd als loon, zijn hierover geen werkgeversbijdragen verschuldigd.

De werknemer is over de toegekende premies een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd. Daarnaast geldt voor hem een bevrijdende fiscale inhouding van 7%.

Het bovenstaande is een beschrijving van het nieuwe gunstregime. Indien u vragen hebt over dit regime en de mogelijkheid tot toepassing daarvan in uw situatie, dan adviseren wij u om hierover nader advies in te winnen. Uiteraard zijn wij u daarbij graag van dienst.

Ga terug naar de overzichtspagina

Gerelateerde content