close
Share with your friends

Nederlandse Hoge Raad: in Nederland en België werkzame inwoner België premieplichtig in Nederland

Nederlandse Hoge Raad

Nederlandse Hoge Raad: in Nederland en België werkzame inwoner België premieplichtig in Nederland

In de april 2017-editie van deze nieuwsbrief zijn wij ingegaan op een procedure inzake de socialezekerheidspositie van een inwoner van België die in Nederland werkzaam is. In het jaar 2009 was hij in dienst van een Nederlandse werkgever en, naast zijn werkzaamheden in Nederland, ongeveer 6,5% van zijn arbeidstijd werkzaam in zijn woonland België. Daardoor zou in beginsel sprake zijn van werkzaamheden in meerdere landen en zouden de regels voor gelijktijdige tewerkstelling van toepassing zijn.

In navolging van het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) heeft de Hoge Raad bepaald dat belanghebbende niet moet worden beschouwd als een werknemer die in meerdere lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen. Daardoor geldt uitsluitend de Nederlandse socialezekerheidswetgeving.

‘Plegen’ van werkzaamheden

Voor een uiteenzetting van de casus en een uitleg over de toepassing van de Europese Verordening inzake sociale zekerheid (‘Verordening’) verwijzen wij naar het eerdergenoemde artikel in de april 2017-editie.

In deze casus is de vraag van belang of sprake is van het ‘plegen’ van werkzaamheden in meerdere lidstaten. In casu gaat het om slechts 6,5% van de totale arbeidstijd en zijn hierover geen afspraken met de werkgever gemaakt. Daarnaast gaat het voornamelijk om thuiswerken. Daarom is volgens de Hoge Raad geen sprake van het plegen van werkzaamheden in meerdere lidstaten en is slechts de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing. Het oordeel van de Hoge Raad is daarmee in lijn met het eerdere oordeel van het HvJ.

Nieuwe verordening

Overigens is de verordening waarover werd geprocedeerd inmiddels vervangen door een nieuwe. Op basis van deze per 1 mei 2010 in werking getreden verordening zijn andere regels voor gelijktijdige tewerkstelling van toepassing. Onder de nieuwe verordening dient sprake te zijn van ‘substantiële werkzaamheden’ (25% of meer) in het thuisland om aldaar sociaal verzekerd te zijn. Indien u als inwoner van België uw werkzaamheden in meerdere landen uitoefent, let er dan op dat u 25% of meer van uw werkzaamheden in uw thuisland verricht indien u in België sociaal verzekerd wenst te blijven. In hoeverre het oordeel van het HvJ en de Hoge Raad in deze procedure een rol speelt voor toepassing van de nieuwe verordening is vooralsnog onduidelijk.

Ga terug naar de overzichtspagina

Gerelateerde content