close
Share with your friends

Hervorming Belgische vennootschapsbelasting: invoering systeem fiscale consolidatie

Hervorming Belgische vennootschapsbelasting

Hervorming Belgische vennootschapsbelasting: invoering systeem fiscale consolidatie

Om het fiscale stelsel van België voor groepen van vennootschappen aantrekkelijk te maken, introduceert België (eindelijk) een systeem van fiscale consolidatie. De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2019. België is hiermee een van de laatste EU-lidstaten die een dergelijk systeem invoert.

Het systeem van fiscale consolidatie houdt in dit verband in dat groepen van vennootschappen onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid hebben om de winst van het boekjaar van de ene groepsvennootschap te compenseren met het verlies van een andere groepsvennootschap. Dit is dus geen echte consolidatie – zoals in Nederland is vormgegeven in het fiscale-eenheidsregime – maar een systeem van verliesoverdracht binnen de groep. Een dergelijk systeem dat het voorgaande mogelijk maakt, wordt reeds geruime tijd toegepast in andere EU-lidstaten, waaronder Duitsland.

België kiest voor fiscale consolidatie via de groepsbijdrageregeling

België kiest voor een systeem waarbij twee groepsvennootschappen middels een overeenkomst kunnen bewerkstelligen dat het verlies van het belastbare tijdperk van de ene vennootschap wordt overgedragen aan de andere vennootschap via een systeem van ‘groepsbijdrage’. Deze groepsbijdrage bestaat enerzijds uit een fiscale aftrek voor de bijdrager (degene die de groepsbijdrage betaalt), die er zijn winst mee kan compenseren en anderzijds wordt deze in de winst opgenomen van de begunstigde (degene die de groepsbijdrage ontvangt), die er zijn verlies tegen kan afzetten. Op deze manier blijft de aangifteprocedure ongewijzigd en worden groepsvennootschappen niet verplicht om naast hun eigen aangifte ook nog eens een gezamenlijke aangifte in te dienen.

Op basis van de nieuwe regelgeving betaalt de groep voor activiteiten in België belasting over het gezamenlijke resultaat, zodat de belastingdruk in beginsel niet hoger is voor groepen van vennootschappen dan de belastingdruk op de activiteiten wanneer die door slechts één entiteit worden uitgeoefend.

Expliciete keuze door het afsluiten van een groepsbijdrageovereenkomst

Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van deze consolidatiemethode is dat er tussen de belastingplichtige en een Belgische onderneming (of een EU/EER-vennootschap met een vaste inrichting in België) een civielrechtelijke overeenkomst per jaar, de zogenoemde groepsbijdrageovereenkomst, wordt afgesloten. Daarin dient de hoogte van de groepsbijdrage te worden bepaald. Deze kan op basis van de huidige goedgekeurde wetgeving niet hoger zijn dan het beroepsverlies dat door de begunstigde in het belastbare tijdperk zou worden geleden indien de groepsbijdrage niet in zijn winst zou zijn opgenomen. Wanneer de begunstigde partij is in meerdere groepsbijdrageovereenkomsten kan de som van de in deze overeenkomsten opgenomen bedragen van de groepsbijdrage niet hoger zijn dan het voormelde beroepsverlies. De groepsbijdrageovereenkomst kan slechts betrekking hebben op één belastbaar tijdperk.

Wie komt in aanmerking?

De overeenkomst kan worden afgesloten tussen Belgische vennootschappen (of EU/EER-vennootschappen met een vaste inrichting in België) die aan de gewone regels van de Belgische vennootschapsbelasting onderworpen zijn én die verbonden zijn door:

  • een rechtstreekse aandeelhoudersrelatie tussen beide partijen van minstens 90% (moeder- en dochtervennootschappen);
  • een gemeenschappelijke moeder (een Belgische of een Europese vennootschap) die rechtstreeks minstens 90% van de aandelen houdt in beide vennootschappen (zustervennootschappen).

Daarnaast komt er een antimisbruikbepaling die als aanvullende voorwaarde stelt dat deze deelneming(en) ononderbroken dient (dienen) te worden aangehouden gedurende het volledige belastbare tijdperk én de vier voorgaande belastbare tijdperken alvorens een groepsbijdrage kan worden overeengekomen. Ook is in de huidige goedgekeurde wettekst vereist dat deze verbonden vennootschappen gelijklopende boekjaren hebben (behoudens een uitzondering die hierop wordt voorzien in het geval van vereffening).

Tot slot worden bepaalde ondernemingen uitgesloten van de mogelijkheid om een groepsbijdrageovereenkomst af te sluiten, zoals vennootschappen die een afwijkend belastingregime genieten, maar ook vennootschappen die een onroerend goed of een ander zakelijk recht met betrekking tot een dergelijk goed ter beschikking stellen aan een zaakvoerder/bestuurder.

Geen vermogensoverdracht door bijkomende vergoeding

Het stelsel is zo ingericht dat er tussen de overeenkomstsluitende vennootschappen als gevolg van de groepsbijdrage geen vermogensoverdracht zal plaatsvinden. De vermogensneutraliteit wordt gewaarborgd door de vergoeding die de bijdrager in het volgende belastbare tijdperk aan de begunstigde zal dienen te betalen als tegenprestatie voor het belastingvoordeel dat is genoten op basis van de groepsbijdrage-overeenkomst. Deze vergoeding dient gelijk te zijn aan het surplus aan belasting dat de bijdrager verschuldigd zou zijn geweest als geen groepsbijdrage aftrekbaar zou zijn geweest van diens winst over het belastbare tijdperk.

Bovenstaande vergoeding wordt fiscaal geneutraliseerd door deze bij de betaler niet als een beroepskost aan te merken (verworpen uitgave) en bij de ontvanger vrij te stellen van de belastbare grondslag (door een verhoging van de begintoestand van de reserves).

Omdat geen vermogensoverdracht plaatsvindt worden de rechten van minderheidsaandeelhouders of schuldeisers niet geschonden en kan de vergoeding niet worden beschouwd als een dividenduitkering of een abnormaal en goedgunstig voordeel.

Er worden nog wijzigingen verwacht

Het systeem van fiscale consolidatie kan belangrijke voordelen bieden binnen Belgische en multinationale groepen van vennootschappen en verdient daarom bijzondere aandacht. Het voorstel voor dit systeem was opgenomen in de recent goedgekeurde Wet tot hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting.

Over enkele onderdelen van het systeem wordt nog volop onderhandeld en in de nabije toekomst kunnen derhalve nog een aantal zaken wijzigen. Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen op de voet volgen en u hiervan op de hoogte houden.

Ga terug naar de overzichtspagina

Gerelateerde content