close
Share with your friends

Uitfaseren van Nederlands pensioen in eigen beheer gehouden door inwoner van België

Uitfaseren van Nederlands pensioen in eigen beheer

In onze nieuwsbrief van oktober 2017 informeerden wij u over de stand van zaken met betrekking tot de Belgische fiscale visie omtrent het uitfaseren van een Nederlands pensioen in eigen beheer gehouden door een inwoner van België. Op dat moment was officieel nog slechts bekend dat er voor het einde van het jaar een circulaire (beleidsbesluit) zou worden uitgebracht door het Belgische ministerie van Financiën. Wij signaleerden dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat België slechts een vrijstelling met progressievoorbehoud geeft voor dat deel van de afkoopsom dat door Nederland effectief wordt belast. Op zichzelf is dit in lijn met het standpunt dat in een eerdere circulaire uit 2004 werd gepubliceerd.

Gerelateerde content

Uitfaseren van pensioen in eigen beheer door een Nederbelg

De langverwachte circulaire is inmiddels verschenen en de Belgische administratie blijkt het hiervoor vermelde uitgangspunt inderdaad te willen hanteren. België stelt het bedrag van de korting niet vrij. Dat is jammer, want dit maakt de afkoop van pensioen in eigen beheer minder aantrekkelijk voor de directeur-grootaandeelhouder (‘dga’) die in België woont.

In de circulaire wordt ook ingegaan op de internrechtelijke Belgische kwalificatie die wordt verbonden aan een dergelijke afkoop. Het maakt verschil of de dga op afkoopdatum al dan niet nog een opdracht als bestuurder of zaakvoerder heeft ‘binnen de vennootschap uit hoofde waarvan het kapitaal is gevormd’. Is dit het geval, dan is de afkoopsom progressief belast. Is dit niet het geval, dan is sprake van een ‘gratis kapitaal’ (een pensioen dat wordt geacht niet te zijn gevormd door voorafgaande stortingen). Een gratis kapitaal is belastbaar tegen een tarief van 16,5% (of lager, wanneer het stelsel van de ‘volledige samentelling van inkomsten’ voordeliger is) in de volgende gevallen:

  • wanneer sprake is van daadwerkelijke en definitieve pensionering en het kapitaal wordt uitgekeerd op de normale pensioendatum of ten hoogste vijf jaar eerder;
  • wanneer het kapitaal wordt uitbetaald aan een rechtverkrijgende, als gevolg van het overlijden van de dga.

Wordt niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldaan, dan blijft het Belgische progressieve tarief van toepassing.

Daarnaast wordt in de circulaire kort ingegaan op omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting (‘ODV’). Daarbij valt op dat de tekst enkele onnauwkeurigheden en omissies bevat. Hoewel mogelijk wat technisch, willen wij deze hier niet onbenoemd laten. Zo is de AOW‑gerechtigde leeftijd niet voor iedereen 67 jaar. De feitelijke AOW-leeftijd is afhankelijk van het leeftijdscohort waar men in zit. Ook wordt niet vermeld dat de uitkeringen uit de ODV maximaal vijf jaar eerder mogen ingaan dan het moment dat de AOW-leeftijd wordt bereikt (met een navenante stijging van de uitkeringsduur). Evenmin wordt aangegeven dat de uitkeringsduur van twintig jaar wordt verminderd met de tijd die is verstreken tussen het bereiken van de AOW-leeftijd en de ingangsdatum van de ODV. Tot slot blijft de systematiek van het zogenoemde gemiddelde U-rendement onbesproken en wordt ten onrechte gesteld dat de uitkeringen uit de ODV gelijkmatig zijn.

In bovengenoemde eerdere versie van deze nieuwsbrief signaleerden wij dat een heikel punt is hoe België de omzetting in een oudedagsverplichting fiscaal behandelt. In de uitgekomen circulaire staat onder punt 19: “De verdragsrechtelijke en internrechtelijke behandeling van een omzetting in een ODV zal in een later addendum verder besproken worden.” Kennelijk is de Belgische visie nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Wij blijven bij onze conclusie dat het te riskant is om de beslissing tot omzetting in een ODV te nemen zonder dat de fiscale gevolgen in België exact bekend zijn. Om te beoordelen of afkoop financieel aantrekkelijk kan zijn, zal er nog steeds moeten worden gerekend! Het gaat hier om maatwerk.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)