close
Share with your friends

Gerechtshof Den Haag: Nederland moet pro-rata-aftrek van Spaanse hypotheekrente verlenen

Gerechtshof Den Haag

De Hoge Raad oordeelde in lijn met het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) dat belanghebbende recht heeft op hypotheekrenteaftrek in Nederland naar rato van het in Nederland verworven inkomen, omdat de woonstaat Spanje geen rekening kan houden met zijn persoonlijke en gezinssituatie.

Gerelateerde content

Gerechtshof Den Haag: Nederland moet pro-rata-aftrek van Spaanse hypotheekrente verlenen

In juni 2017 berichtten wij over het arrest van de Hoge Raad inzake het recht op hypotheekrenteaftrek van een in Spanje wonende directeur-grootaandeelhouder (‘dga’) voor een eigen woning. De dga stelde dat hij recht had op volledige aftrek van betaalde hypotheekrente in Nederland in verband met zijn in Spanje gelegen eigen woning, aangezien hij deze hypotheekrente in zijn woonland Spanje niet kon effectueren. De Hoge Raad oordeelde in lijn met het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) dat belanghebbende recht heeft op hypotheekrenteaftrek in Nederland naar rato van het in Nederland verworven inkomen, omdat de woonstaat Spanje geen rekening kan houden met zijn persoonlijke en gezinssituatie. Voor een uiteenzetting van de casus en de inhoud van het oordeel van het HvJ verwijzen wij onder meer naar de maart 2017-editie  van onze nieuwsbrief.

De Hoge Raad heeft deze zaak destijds verwezen naar Gerechtshof Den Haag (‘het hof’) om de totaal verschuldigde Nederlandse belasting met betrekking tot 2007 te berekenen. Hierbij is van belang of belanghebbende in Zwitserland (naast Nederland als een van de twee werkstaten) een overeenkomstig recht, met andere woorden: een mogelijkheid tot hypotheekrenteaftrek, te gelde kan maken. Het hof heeft nu geoordeeld dat dit het geval is. Derhalve dient Nederland pro-ratahypotheekrenteaftrek toe te kennen. Indien belanghebbende in Zwitserland geen hypotheekrenteaftrek (een overeenkomstig recht) kon effectueren, dan had Nederland het volledige bedrag aan betaalde hypotheekrente in aanmerking moeten nemen.

Indien u ten minste 90% van uw inkomen verwerft in Nederland, kwalificeert u, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan, in Nederland als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en kunt u op basis daarvan in beginsel uw hypotheekrenteaftrek in Nederland in aftrek brengen.

Op basis van de uitspraak van het hof is helaas nog steeds niet duidelijk of Nederland (pro-rata-) hypotheekrenteaftrek moet verlenen indien u (inwoner van België) meer dan 10% van uw inkomen verwerft in België (en dus niet ten minste 90% in Nederland), maar dit niet voldoende is om in België rekening te houden met uw persoonlijke en gezinssituatie. De werkstaat zou op grond van jurisprudentie van het HvJ rekening dienen te houden met uw persoonlijke situatie indien u geen inkomsten van betekenis geniet in uw woonland en uw woonland u daardoor niet de fiscale voordelen kan toekennen waar u op basis van uw persoonlijke situatie recht op hebt. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)