close
Share with your friends

Een niet correcte KBO-inschrijving kan vervelende gevolgen hebben

Een niet correcte KBO-inschrijving

Een niet correcte KBO-inschrijving kan vervelende gevolgen hebben

Ondernemingen hebben er alle belang bij hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) periodisch eens grondig na te kijken ten einde na te gaan of er wel sprake is van een correcte inschrijving in de KBO. De activiteit van een onderneming kan door de jaren heen wijzigen, waardoor een update van de inschrijving in de KBO zich opdringt. Ondernemingen met een verkeerde of onvolledige inschrijving kunnen immers procedurele valkuilen tegenkomen wanneer zij een vordering instellen.

De KBO is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden zijn opgeslagen. De KBO centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt deze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Aan iedere onderneming en vestigingseenheid kent de KBO een uniek identificatienummer toe. Met behulp van KBO Public Search kan online de publieke gegevens van elke geregistreerde onderneming en vestigingseenheid in de KBO opgezocht en geraadpleegd worden.

1. Onontvankelijkheid van rechtsvorderingen

Wanneer een onderneming niet kan bewijzen dat zij ingeschreven is in de KBO op het ogenblik van het inleiden van de vordering, dan verklaart de rechtbank van ambtswege de vordering van de handels- of ambachtsonderneming onontvankelijk. De rechtbank neemt bijgevolg géén kennis van de grond van de zaak en zal zich beperken tot het ontoelaatbaar verklaren van de eis. De eiser die afgewezen wordt, zal tot de gerechtskosten veroordeeld worden en een rechtsplegingsvergoeding moeten betalen.

Bovendien dient de handels- of ambachtsonderneming, die wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die een vordering instelt die gebaseerd is op een bepaalde activiteit, ook ingeschreven te zijn voor deze activiteit. Deze activiteit moet eveneens onder het maatschappelijk doel vallen waarvoor de onderneming op die datum is ingeschreven.

Een eenvoudig voorbeeld ter verduidelijking: een aannemer, die is ingeschreven met de activiteit ‘dakwerken’, stelt best geen vordering in voor een onbetaalde factuur wegens uitgevoerde schilderwerken, indien hij voor deze activiteit niet is ingeschreven. Indien hij toch overgaat tot dagvaarding, dan kan de tegenpartij aan de rechtbank vragen om de vordering van de eisende partij onontvankelijk te verklaren. De tegenpartij dient dat evenwel op te werpen voor elk verweer (dus alvorens enige andere exceptie op te werpen) en bij de eerste nuttige gelegenheid (in limine litis), bij gebreke waarvan de vordering alsnog gedekt is.

2. Vermijden van boetes

Het Wetboek van economisch recht (WER)voorziet geldboetes voor onvolledige of ontbrekende inschrijvingen. Alvorens een boete wordt opgelegd, zal de KBO-beheersdienst de onderneming per brief verzoeken om binnen de dertig dagen over te gaan tot de inschrijving, wijziging of schrapping van haar gegevens.

3. Beroepskosten

Niet alle kosten zijn automatisch beroepsmatige kosten en bijgevolg aftrekbaar. Uitgaven die een ondernemer doet, zijn volgens de fiscus enkel aftrekbare beroepskosten wanneer ze gemaakt worden voor de realisatie van het doel van de ondernemer. Voor een vennootschap is dat in de eerste plaats het statutair doel en vervolgens de activiteiten in KBO.

De kosten van activiteiten die niet vermeld zijn in de KBO kunnen mogelijks verworpen worden.

4. Subsidies

Zowel de federale overheid als de gewesten en lokale overheden voorzien premies voor wie investeert om een eigen zaak op te starten, aan werkgevers, aan milieuvriendelijke investeringen… en maken bij de toekenning van deze subsidies gebruik van de gegevens in de KBO.

Deze gegevens zijn gekoppeld aan de gegevens van de vestigingseenheid in de KBO. Het niet of foutief inschrijven van de vestigingseenheid kan mogelijks leiden tot het niet toekennen subsidies.

Via een eenvoudige controle op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen, blijkt voor welke activiteiten een onderneming is ingeschreven. Een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard!

Neem contact met ons op

Gerelateerde content