close
Share with your friends

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Belgische pensioenpremies tot Nederlands belastbaar loon gerekend

Belgische pensioenpremies tot Nederlands belastbaar

Onlangs heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant (hierna: rechtbank) uitspraak gedaan in een zaak waarin een inwoner van België zijn deelname in het Belgische werkgeverspensioenplan (groepsverzekering) heeft voortgezet tijdens zijn tewerkstelling bij een groepsvennootschap van zijn Belgische werkgever in Nederland. De rechtbank heeft bepaald dat de in 2013 betaalde pensioenpremies tot het Nederlandse belastbaar loon dienen te worden gerekend.

Gerelateerde content

Belgische pensioenpremies tot Nederlands belastbaar loon gerekend

Casus

Belanghebbende is woonachtig in België en sinds 1978 werkzaam voor een internationaal opererend concern. Vanaf 1 juli 2007 is hij voor dit concern werkzaam in Nederland. Gedurende de tewerkstelling in Nederland wenst belanghebbende deelname aan het Belgische werkgeverspensioenplan voort te zetten. De Belgische pensioenregeling is op verzoek voor een periode van vijf jaar als zuivere pensioenregeling aangewezen. In geschil is of hij in 2013 gebruik kan maken van de Nederlandse fiscale faciliteiten in de vorm van een aftrek van de werknemerspremies en het niet als belastbaar loon in aanmerking nemen van werkgeverspremies aan de Belgische groepsverzekering.

Nederlandse wet- en regelgeving

In beginsel is een Belgische pensioenregeling niet vergelijkbaar met een Nederlandse pensioenregeling en kwalificeert deze derhalve niet als zogenoemde zuivere pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting. Als gevolg hiervan dienen, om het Nederlandse belastbaar loon te bepalen, de door de werkgever betaalde pensioenpremies bij het belastbaar loon te worden opgeteld en zijn door de werknemer betaalde pensioenpremies niet aftrekbaar. De Nederlandse Belastingdienst kan echter worden verzocht om een zogenoemde aanwijzing van het Belgische pensioenplan, waardoor deze in Nederland fiscaal wordt behandeld conform de Belgische wet- en regelgeving. Van belang hierbij is dat er sprake is van voortzetting van deelname in het bestaande pensioenplan. Op verzoek van belanghebbende is de Belgische pensioenregeling aangewezen als zuivere regeling en wel voor de periode van vijf jaar, eindigend op 1 juli 2012.

Geschil en uitspraak

In geschil is of na 1 juli 2012 nog gebruik kan worden gemaakt van een Nederlandse fiscale faciliteit. Omdat de Belgische pensioenregeling een mogelijkheid kent tot uitbetaling van een bedrag ineens (in afwijking van een Nederlandse pensioenregeling), oordeelt de rechtbank dat de Belgische pensioenregeling niet kan worden aangemerkt als een zuivere pensioenregeling. In aanvulling hierop is de looptijd van de aanwijzing verstreken (al op 1 juli 2012), waardoor er geen goedkeuring meer is om gebruik te maken van de Nederlandse fiscale faciliteiten. Naar onze mening is deze uitspraak dan ook terecht. Vanaf 1 juli 2012 had belanghebbende geen beroep meer mogen doen op een fiscaalvriendelijke behandeling. 

Belastingheffing over uitkering pensioen

Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en België zal België als woonland in principe belasting mogen heffen over de toekomstige pensioenuitkeringen. Onder voorwaarden kan ook sprake zijn van heffing in Nederland over het gedeelte van de pensioenuitkering dat in Nederland fiscaal gefaciliteerd is opgebouwd. Voor het gedeelte van de pensioenuitkering dat op basis van het belastingverdrag ter heffing is toegewezen aan Nederland kan in de Belgische aangifte aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing worden geclaimd.

Over het gedeelte van de pensioenuitkering dat is toe te rekenen aan de tewerkstelling in Nederland maar waarvoor geen fiscale faciliteit is genoten in Nederland (dat wil zeggen: werkgeversbijdragen zijn aangemerkt als fiscaal loon en werknemersbijdragen zijn niet in aftrek gebracht op het fiscale loon), zal België ten tijde van de uitkering ‘nogmaals’ belasting heffen.

Deze uitspraak illustreert de problematiek waarmee u te maken kunt krijgen indien u overweegt uw Belgische pensioenregeling voort te zetten tijdens een tewerkstelling in Nederland. In ongunstige gevallen kan in een dergelijke situatie dubbele belastingheffing optreden. Wij adviseren u om tijdig na te gaan wat de gevolgen voor uw Belgische pensioenregeling zijn van werken in Nederland. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij assisteren.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)