close
Share with your friends

Nederland verleent bij remigratie geen step-up voor aanmerkelijkbelangaandelen

Nederland verleent bij remigratie geen step-up

Indien een inwoner van Nederland zijn aanmerkelijkbelangaandelen (doorgaans ≥ 5%) in een vennootschap verkoopt, is over het hierbij gerealiseerde vervreemdingsvoordeel 25% Nederlandse inkomstenbelasting (box 2) verschuldigd. Het gerealiseerde vervreemdingsvoordeel is het verschil tussen de verkoopprijs van de aandelen en de verkrijgingsprijs daarvan. Op 22 september 2017 sprak de Hoge Raad zich uit over de wijze waarop de verkrijgingsprijs na remigratie dient te worden bepaald.

Gerelateerde content

Nederland verleent bij remigratie geen step-up voor aanmerkelijkbelangaandelen

Arrest 22 september 2017

In zijn arrest oordeelde de Hoge Raad dat Nederland bij remigratie van een inwoner van België naar Nederland geen zogenoemde step-up hoeft te verlenen voor de meerwaarde in zijn aandelen in een Nederlandse vennootschap. De casus betrof een natuurlijke persoon (X) die in 1991 emigreerde van Nederland naar België en in 2003 terugkeerde naar Nederland. X verkreeg in 1994 de aandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap (BV), waarvan de waarde tussen 1994 en 2003 significant was gestegen.

In geschil was de verkrijgingsprijs van X’s aandelen BV. Hoewel X meende dat de verkrijgingsprijs diende te worden gesteld op de waarde van de aandelen BV op het moment van zijn remigratie (circa € 611.000), stelde de Nederlandse inspecteur de verkrijgingsprijs van zijn aandelen vast op de historische verkrijgingsprijs (circa € 9.000). De inspecteur baseerde zich hierbij op de Nederlandse wettekst, die stelt dat de historische verkrijgingsprijs van de aandelen als verkrijgingsprijs moet worden gehanteerd (en dat dus geen step-up wordt verleend) indien X voorheen:

a) inwoner was van Nederland;

b) een aanmerkelijk belang hield in een Nederlandse vennootschap en derhalve in Nederland buitenlands belastingplichtig was.

Omdat in de onderhavige casus a) en b) van toepassing waren, is het standpunt van de inspecteur begrijpelijk. Dit standpunt werd in beroep gevolgd door de rechtbank. Nadat X sprongcassatie instelde bij de Hoge Raad, hebben ook de advocaat-generaal en uiteindelijk de Hoge Raad zich bij het standpunt van de inspecteur aangesloten.

Uitwerking

Het arrest van de Hoge Raad werkt als volgt uit. Indien X zijn aandelen BV (bijvoorbeeld één dag) voor zijn emigratie had verkocht, zou de door hem gerealiseerde boekwinst onbelast zijn gebleven. België zou een dergelijke boekwinst onder voorwaarden op basis van zijn nationale wetgeving niet belasten en Nederland zou op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en België niet bevoegd zijn hierover belasting te heffen. Indien X zijn aandelen BV (bijvoorbeeld één dag) na zijn emigratie verkoopt, is hij over de daarin aanwezige meerwaarde 25% Nederlandse inkomstenbelasting (box 2) verschuldigd. In de voorliggende casus bedraagt het verschil circa € 150.500 (25% van € 611.000 -/- € 9.000)!

Wat te doen?

Indien X de meerwaarde in zijn aandelen BV realiseert voor remigratie, is Nederland niet bevoegd hierover belasting te heffen op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en België. Omdat Nederland dit op basis van de wettekst en het arrest van de Hoge Raad – door het niet verlenen van een step-up – wel doet, trekt Nederland het heffingsrecht over de meerwaarde in de aandelen van X naar zich toe. In dit kader kan worden opgemerkt dat in de voorliggende casus (nog) geen sprake was van een realisatie van de aanwezige meerwaarde en dat alleen de hoogte van de verkrijgingsprijs in geschil was. Het arrest van de Hoge Raad lijkt (beperkte) ruimte te laten om bij latere vervreemding van de aandelen BV alsnog te stellen dat Nederland op basis van oude jurisprudentie en het belastingverdrag tussen Nederland en België niet bevoegd is te heffen over de waardeaangroei in X’ aandelen BV die is ontstaan voor remigratie.

Bovenstaand standpunt kan pas worden ingenomen nadat u bent geremigreerd en u uw aandelen reeds hebt vervreemd. Indien u aandelen heeft in een vennootschap en wenst te (r)emigreren naar Nederland, adviseren wij u zich voorafgaand aan uw (r)emigratie te laten adviseren en in voorkomende gevallen de nodige stappen te ondernemen om (onverwachte) Nederlandse belastingheffing in de toekomst te voorkomen.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)