close
Share with your friends

Europese Hof van Justitie wijst relevant arrest over (oude) Belgische renteaftrekbeperking

Europese Hof van Justitie wijst relevant arrest

In de periode tussen 1995 en 2002 konden Belgische vennootschappen geen interestaftrek genieten tot het bedrag aan ontvangen ‘vrijgestelde dividenden’ (dat wil zeggen: dividenden aftrekbaar onder het zogenoemde Belgische DBI-regime) wanneer die dividenden afkomstig waren van aandelen die minder dan één jaar werden aangehouden.

Gerelateerde content

Europese Hof van Justitie wijst relevant arrest over (oude) Belgische renteaftrekbeperking

Op basis van deze regelgeving weigerde de Belgische fiscus aan de vennootschap Argenta Spaarbank NV de aftrek van in 2000 en 2001 betaalde interesten.

Argenta Spaarbank NV meende echter op basis van de Europese Moeder-dochterrichtlijn dat de aftrek van interesten slechts kon worden verworpen indien sprake is van een causaal verband tussen de te verwerpen interesten en de dividenden. Omdat in haar geval een dergelijk verband ontbrak, stelde Argenta dat door toepassing van bovenstaande regel onterecht alle betaalde interesten werden getroffen door de renteaftrekbeperking, inclusief de interesten die geen betrekking hadden op de financiering van de verwerving van aandelen.

De zaak werd voorgelegd aan de Belgische rechtbank, die de zaak verwees naar het Europese Hof van Justitie (HvJ). Het HvJ heeft op 26 oktober 2017 arrest gewezen.

Het HvJ verwijst naar de bepalingen van de Moeder-dochterrichtlijn en stelt dat de lidstaten op basis daarvan uitsluitend de bevoegdheid hebben om te bepalen dat lasten die betrekking hebben op een kwalificerende deelneming in een dochteronderneming niet mogen worden afgetrokken van de belastbare winst van de moedermaatschappij. Deze bepaling dient strikt te worden geïnterpreteerd en daaraan kan dan ook geen interpretatie worden gegeven die verdergaat dan de bewoordingen ervan.

Het niet toestaan van aftrek van algemene interestlasten betekent een verhoging van het belastbare inkomen van de moedermaatschappij en kan (indirect) worden beschouwd als het belasten van de dividenden die de moedermaatschappij ontvangt van haar dochtermaatschappij. Het HvJ oordeelt dat dit in strijd is met de beoogde fiscale neutraliteit onder toepassing van de Moeder-dochterrichtlijn en dat het lidstaten niet is toegestaan de aftrekbaarheid van alle interesten te beperken tot het positieve saldo van deze interesten verminderd met de vrijgestelde dividenden.

Het HvJ oordeelde dus dat België in strijd met de Moeder-dochterrichtlijn handelde door aftrek van de rente tot het bedrag van de ontvangen dividenden niet toe te staan. Hoewel de Moeder-dochterrichtlijn de mogelijkheid biedt deze niet toe te passen indien niet gedurende een ononderbroken periode van ten minste twee jaar sprake is van een kwalificerende deelnemingsrelatie, achtte het HvJ niet relevant dat Argenta Spaarbank NV de deelnemingen waaruit dividenden werden ontvangen minder dan één jaar aanhield.

Relevantie voor Nederland?

Hoewel de bestreden Belgische renteaftrekbeperking niet meer van toepassing is, kan het arrest van het HvJ mogelijk wel relevant zijn voor de huidige wet- en regelgeving.

In dit kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Nederlandse renteaftrekbeperking voor deelnemingsrente (artikel 13l Wet Vpb 1969). Op grond van deze bepaling wordt namelijk op basis van een generieke rekenregel bepaald of sprake is van excessieve schuldfinanciering van deelnemingen en kan ook rente die geen causaal verband houdt met de financiering van een deelneming in aftrek worden beperkt.

Hoewel het HvJ in zijn arrest niet ingaat op de wijze waarop moet worden bepaald of sprake is van ‘lasten die betrekking hebben op de deelneming’, adviseren wij in voorkomende gevallen te beoordelen of op basis van het arrest van het HvJ kan worden gesteld dat de renteaftrekbeperking op grond van artikel 13l Wet Vpb 1969 buiten toepassing dient te blijven.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)