close
Share with your friends

Belgische btw-administratie soepeler inzake verplichte factuurvermeldingen?

Belgische btw-administratie soepeler inzake

Op 12 oktober 2017 heeft de Belgische btw-administratie een circulaire gepubliceerd. Daarin geeft zij toelichting op recente rechtspraak van het Hof van Justitie aangaande de voorwaarden waaronder een btw‑plichtige zijn recht op aftrek van btw kan uitoefenen en de voorwaarden in dit kader ten aanzien van de factuur.

Gerelateerde content

Belgische btw-administratie soepeler inzake verplichte factuurvermeldingen?

Wettelijke bepaling

Een btw-plichtige moet in België bij de uitoefening van zijn recht op aftrek van btw in acht nemen:

 • de materiële voorwaarde: de aan de btw-plichtige geleverde goederen en verleende diensten worden gebruikt voor het verrichten van handelingen die een recht op aftrek verlenen;
 • de formele voorwaarde: de btw-plichtige is in het bezit van een factuur waarop de minimum wettelijke verplichte vermeldingen voorkomen.

Meerdere arresten van het Hof: ‘substance over form’

In meerdere recente arresten heeft het Hof van Justitie benadrukt dat het fundamentele beginsel van btw‑neutraliteit eist dat aftrek van btw wordt toegestaan indien de materiële voorwaarde is vervuld, ook wanneer een btw-plichtige niet voldoet aan bepaalde formele voorwaarden.

Het Hof van Justitie heeft bovendien meerdere keren het ‘substance over form’-principe bevestigd. Meer bepaald oordeelde het Hof eerder dat:

 • indien de btw-administratie over de nodige gegevens beschikt om vast te stellen dat is voldaan aan de materiële voorwaarden, zij voor het recht op aftrek van btw geen nadere voorwaarden mag stellen die tot gevolg kunnen hebben dat de uitoefening van dat recht wordt verhinderd (er kunnen immers omstandigheden bestaan waarin de gegevens geldig kunnen worden vastgesteld aan de hand van andere middelen dan een factuur);
 • de btw-administratie zich er niet toe mag beperken alleen de factuur zelf te onderzoeken, maar dat zij ook rekening moet houden met aanvullende informatie die de btw-plichtige verstrekt;
 • de btw-administratie het recht op aftrek van btw niet kan weigeren wanneer is voldaan aan de materiële voorwaarden voor aftrek en de betrokken btw-administratie voor de vaststelling van haar beslissing van de btw-plichtige een gecorrigeerde factuur heeft ontvangen.

Gevolgen Belgische praktijk

Wanneer een factuur onjuist of onvolledig is, weigert de btw-administratie in principe de aftrek van btw. De administratieve aanschrijving stelt echter dat het ontbreken van een verplichte factuurvermelding of een onjuiste vermelding in de praktijk nu al doorgaans met een zekere soepelheid wordt toegepast.

Naar aanleiding van de recente arresten van het Hof van Justitie wil de btw-administratie deze soepelheid meer kracht bijzetten. Het recht op aftrek van btw dat werd uitgeoefend op grond van een onregelmatige factuur mag namelijk niet noodzakelijkerwijs aanleiding geven tot een verwerping van het recht op aftrek van btw door de btw-administratie.

Dit betekent dat wanneer de door de btw-plichtige voorgelegde factuur niet regelmatig en/of onvolledig is, de btw-administratie het recht op aftrek zal beoordelen:

 • op basis van een gecorrigeerde factuur; en/of
 • in combinatie met aanvullende bewijskrachtige stukken die ondubbelzinnig betrekking hebben op de factuur en die door de belastingplichtige worden voorgelegd, voor zover:
  • het bewijs wordt geleverd dat aan de materiële voorwaarden van het recht op aftrek is voldaan;
  • de btw-plichtige zich niet schuldig heeft gemaakt aan fraude, misbruik of wist of had moeten weten dat de handeling onderdeel was van fraude of misbruik.

De gecorrigeerde facturen en/of aanvullende bewijskrachtige stukken moeten evenwel tijdig aan de btw‑administratie worden voorgelegd, dat wil zeggen: voor de beëindiging van de btw-controle. Het substance over form-principe bij de uitoefening van het recht op aftrek staat hierdoor sterker in zijn schoenen. Uiteraard is het echter nog steeds aangewezen om in het bezit te zijn van een factuur die alle wettelijk verplichte factuurvermeldingen bevat.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)