close
Share with your friends

Transferpricingdocumentatie – laatste stand van zaken

Transferpricingdocumentatie – laatste stand van zaken

In onze nieuwsbrief van juni 2017 hebben wij aandacht besteed aan de deadlines die gelden voor het indienen van het ‘Country-by-Country Report’ (‘CbCR’), de ‘Master File’ en de ‘Local File’. In deze nieuwsbrief zullen wij de belangrijkste informatie met betrekking tot de documentatievereisten voor u aanstippen. Daarnaast zullen wij ingaan op de recent aangepaste OECD Transfer Pricing Guidelines.

Gerelateerde content

meeting

Country-by-Country Reporting

Zoals eerder vermeld zijn Nederlandse en Belgische uiteindelijke moederentiteiten (of surrogaatentiteiten) die deel uitmaken van een internationale groep met een geconsolideerde groepsomzet van minstens € 750 miljoen, verplicht om jaarlijks een CbC-rapport in te dienen. Elke Belgische en Nederlandse entiteit die deel uitmaakt van zo’n groep moet hiervoor de belastingautoriteiten notificeren welke groepsentiteit het CbC-rapport zal indienen. Voor beide landen geldt dat het rapport uiterlijk twaalf maanden na het afsluiten van het betreffende groepsboekjaar moet worden ingediend. Bijvoorbeeld: het CbC-rapport voor een boekjaar eindigend op 31 december 2016 moet uiterlijk op 31 december 2017 worden ingediend.

Nederland

De deadline voor het indienen van de notificatie voor het boekjaar 2016 was 1 september 2017. Nederlandse belastingplichtige groepsentiteiten met een boekjaar dat eindigt na 31 augustus 2017 dienen de Belastingdienst uiterlijk op de laatste dag van dat boekjaar te notificeren. Vanaf het boekjaar 2017 moet de notificatie uiterlijk op de laatste dag van elk boekjaar plaatsvinden. De notificatie kan worden gedaan via de online tool van de Nederlandse belastingdienst. In geval van opzet of grove schuld kan bij het nalaten of niet juist of niet volledig indienen van het CbC-rapport en/of de notificatie een boete worden opgelegd. Deze kan oplopen tot een maximum van € 820.000 en/of een gevangenisstraf.

België

De notificatie moet in principe elektronisch worden ingediend, maar in afwachting hiervan kan de indiening in een overgangsperiode (tot en met 30 september 2017) gebeuren via e-mail of post. In beginsel moet voor het jaareinde van iedere rapporteringsperiode van de groep aan de notificaties zijn voldaan, maar voor het boekjaar 2016 geldt een uitgestelde deadline tot 30 september 2017. In België kunnen er vanaf de tweede overtreding ook boetes worden opgelegd voor het niet naleven van de verplichting. Deze administratieve boetes kunnen oplopen tot € 25.000. Er wordt hieromtrent nog een circulaire verwacht met praktische richtlijnen.

Master File en Local File

Voor Nederland geldt dat de Master File en Local File beschikbaar moeten zijn bij de belastingplichtige na afloop van de periode waarbinnen de aangifte vennootschapsbelasting moet worden ingediend, inclusief eventueel verleend uitstel voor indiening. Voor het boekjaar 2016 is dit voor belastingplichtigen die het kalenderjaar als verslaggevingsperiode hanteren – in beginsel – op 1 juni 2017, maar indien de uitstelregeling van toepassing is ligt de deadline doorgaans op 1 mei 2018.

Voor België geldt dat het Master File-formulier moet worden ingediend bij de belastingautoriteiten binnen twaalf maanden na het einde van het boekjaar. Voor boekjaren eindigend per 31 december 2016 betekent dit dat het Master File-formulier (waarbij in de praktijk als bijlage het Master File-rapport van de groep zal worden gevoegd) moet worden ingediend tegen 31 december 2017. Het Local File-formulier moet reeds worden ingediend op het moment van de indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting. Voor een boekjaar eindigend op 31 december 2016 is de deadline gezet op 27 september 2017. Hoewel er geen formele verplichting is om een Local File-rapport in te dienen, is het aangeraden om deze beschikbaar te houden indien er materiële intragroepstransacties zijn waarbij de Belgische entiteit betrokken is.

OECD Transfer Pricing Guidelines 2017

Onlangs is er een nieuwe versie verschenen van de OECD Transfer Pricing Guidelines. Deze vervangen de eerdere Transfer Pricing Guidelines die in 2010 werden uitgegeven. In de nieuwe Guidelines worden substantiële wijzigingen en inzichten opgenomen die zijn overeengekomen in de 2015 OESO-rapporten om ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (‘BEPS’) tegen te gaan.

Een van de voornaamste wijzigingen in de Transfer Pricing Guidelines 2017 betreft de fiscale behandeling van immateriële activa. In de praktijk is er regelmatig discussie over het bepalen van een juiste beloning voor de eigendom en het gebruik van deze activa, mede omdat het lastig is te bepalen waar de waarde met betrekking tot het immaterieel actief wordt toegevoegd. Naast een uitgebreidere definitie van het begrip ‘immaterieel actief’ wordt nu ook meer uitleg gegeven over hoe de winsten en verliezen die verband houden met een immaterieel actief moeten worden toegerekend aan verschillende groepsmaatschappijen. Daarbij is het enkele houden van het immateriële actief als (juridische) eigenaar niet voldoende om alle winsten die verband houden met dat immaterieel actief, toe te rekenen aan die onderneming. Er zal op basis van de zogenoemde DEMPE-functies een winstallocatie plaatsvinden.[1] Kort gezegd betekent dit dat ondernemingen binnen de groep moeten worden beloond voor de uitgevoerde functies, gelopen risico’s en gebruikte activa bij het ontwikkelen, verbeteren, onderhouden, beschermen en exploiteren van het immaterieel actief.

 

[1] OECD (2017) Transfer Pricing Guidelines, section 6.32: “Members of the MNE group should be compensated for functions performed, assets used, and risks assumed in the development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of intangibles (‘DEMPE’).”

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today