Regeerakkoord: vennootschaps- en dividendbelasting | KPMG België
close
Share with your friends

Regeerakkoord: ontwikkelingen op het vlak van de Nederlandse vennootschaps- en dividendbelasting

Regeerakkoord: vennootschaps- en dividendbelasting

Dat het vormen van een regering na verkiezingen ook in Nederland enige tijd in beslag kan nemen, is bekend. Ruim een half jaar na de verkiezingen in maart 2017 presenteerden de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie op 10 oktober 2017 het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst.

Gerelateerde content

Regeerakkoord: ontwikkelingen op het vlak van de Nederlandse vennootschaps- en dividendbelasting

In dit memorandum worden de fiscale onderdelen van het regeerakkoord besproken. Hierna lichten wij enkele voorstellen op het vlak van de vennootschaps- en dividendbelasting nader toe. Omdat er nog geen wetteksten en nadere details beschikbaar zijn, moet de uitwerking van de voorstellen vooralsnog worden afgewacht.

Vennootschapsbelasting

Verlaging tarieven

Ten aanzien van de vennootschapsbelasting springt met name de verlaging van de tarieven in het oog. Om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat concurrerend te houden, stelt het nieuwe kabinet voor het reguliere tarief van 25% stapsgewijs te verlagen naar 21% in 2021 en het tarief voor winst tot € 200.000 van 20% naar 16% in 2021. Op basis van de voorstellen zien de vennootschapsbelastingtarieven er de komende jaren als volgt uit:

tot en met 2018 20,0% 25,0%
2019 19,0% 24,0%
2020 17,5% 22,5%
vanaf 2021 16,0% 21,0%

Hoewel eerder werd besloten de eerste schijf te verlengen van € 200.000 naar € 350.000 in 2021, stelt het kabinet voor deze aanpassing terug te draaien.

 

Tegenmaatregelen

Om de tariefsverlaging te financieren, stelt het kabinet onder meer voor:

  • a) een generieke renteaftrekbeperking te introduceren;
  • b) de mogelijkheden tot voorwaartse verliesverrekening te beperken.

De onder a) genoemde renteaftrekbeperking moet ervoor gaan zorgen dat rente vanaf 2019 niet langer aftrekbaar is indien het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden)rente meer bedraagt dan 30% van het brutobedrijfsresultaat (‘EBITDA’). Deze maatregel komt voort uit de Anti-Tax Avoidance Directive (‘ATAD’), op basis waarvan Nederland verplicht is zijn wetgeving voor 1 januari 2019 aan te passen. Wij verwijzen in dit verband naar de septembereditie van deze nieuwsbrief. Hoewel de ATAD landen de mogelijkheid biedt een zogenoemde groepsescape en een drempel van € 3.000.000 te hanteren, stelt het nieuwe Nederlandse kabinet geen groepsescape voor en hanteert het een drempel van slechts € 1.000.000.

In het kader van de aftrek van rente is het goed nieuws dat het kabinet voorstelt enkele van de bestaande renteaftrekbeperkingen af te schaffen. Wij zijn erg benieuwd om welke van de bestaande beperkingen dit gaat en houden de ontwikkelingen op dit vlak uiteraard nauwlettend in de gaten.

Een tweede belangrijke tegenmaatregel is de onder b) genoemde beperking van de mogelijkheden tot voorwaartse verliesverrekening. Momenteel kunnen fiscale verliezen in de vennootschapsbelasting worden verrekend met fiscale winsten van het voorafgaande jaar (één jaar carry-back) en de volgende negen jaar (negen jaar carry-forward). In het regeerakkoord wordt voorgesteld de termijn voor carry-forward in de vennootschapsbelasting te beperken tot zes jaar. Het is niet duidelijk wanneer deze maatregel in werking zal treden.

Dividendbelasting

Prinsjesdag 2017: inhoudingsplicht coöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in verdragssituaties

Op het vlak van de dividendbelasting presenteerde het demissionaire Nederlandse kabinet op Prinsjesdag, 22 september 2017, een aantal ingrijpende wetsvoorstellen. Meer informatie leest u hier. Kort gezegd betreffen de op Prinsjesdag gepresenteerde voorstellen de introductie van:

  • een inhoudingsplicht voor de uitkering van dividenden door zogenoemde houdstercoöperaties aan hun leden met een belang van 5% of meer;
  • een algemene inhoudingsvrijstelling voor dividenden betaald aan aandeelhouders/leden met een (aandelen)belang van 5% of meer die zijn gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag met dividendbepaling heeft afgesloten.

Wij beschouwen bovenstaande voorstellen per saldo als goed nieuws, omdat op basis hiervan vanaf 1 januari 2018 in meer gevallen – bijvoorbeeld in de relatie met de Verenigde Staten en Canada – een inhoudingsvrijstelling zal gelden voor uitkering van dividenden aan vennootschappen gevestigd in landen waarmee Nederland een kwalificerend belastingverdrag heeft gesloten.

 

Regeerakkoord – (gedeeltelijke) afschaffing

Of de op Prinsjesdag gepresenteerde voorstellen zullen worden doorgezet, was enige tijd onzeker nu het nieuwe kabinet in zijn regeerakkoord verdergaande maatregelen heeft gepresenteerd. Hierin wordt namelijk voorgesteld de Nederlandse dividendbelasting met werking vanaf 2020 af te schaffen, behoudens voor misbruiksituaties en uitkeringen naar ‘low tax jurisdictions’. Als flankerende maatregel stelt het kabinet voor vanaf 2023 een bronheffing op rente en royalty’s naar low tax jurisdictions te heffen.

Nu de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inhoudingsplicht coöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in verdragssituaties inmiddels is voortgezet, mogen we aannemen dat dit voorstel ondanks de (gedeeltelijke) afschaffing van de dividendbelasting niet zal worden ingetrokken.

De (gedeeltelijke) afschaffing van de dividendbelasting is goed nieuws voor velen van u!

Indien u inwoner bent van België en een belang hebt in een Nederlandse vennootschap, wordt op een door deze vennootschap aan u uitgekeerd dividend van 100 momenteel 15 Nederlandse dividendbelasting ingehouden (15% van 100) en vervolgens 25,5 Belgische belasting (30% van (100 -/- 15)), zodat u ‘netto’ 59,5 ontvangt.

Indien Nederland de dividendbelasting (gedeeltelijk) afschaft, is over door een Nederlandse vennootschap aan u uitgekeerd dividend van 100 slechts 30 Belgische personenbelasting (30% van 100) verschuldigd en ontvangt u per saldo dus 70.

Is het in uw geval mogelijk en passend dividenden uit te stellen tot 2020? In voorkomende gevallen adviseren wij u dit zeker te beoordelen.

Omdat nog geen wetsvoorstellen en details bekend zijn ten aanzien van de situaties waarvoor de dividendbelasting blijft behouden en de flankerende maatregelen, dienen deze te worden afgewacht. Wij kijken hier met belangstelling naar uit en houden u uiteraard op de hoogte.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2019 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig