Ontsnappingsroutes Belgische kaaimantaks aangepakt | KPMG België
close
Share with your friends

Ontsnappingsroutes Belgische kaaimantaks aangepakt

Ontsnappingsroutes Belgische kaaimantaks aangepakt

In het kader van het Zomerakkoord van de Belgische regering werd beslist om de kaaimantaks aan te scherpen, om zo alle achterpoortjes definitief te sluiten. Inmiddels is een voorontwerp van Wet goedgekeurd dat voortvloeit uit dit voornemen. De maatregelen opgenomen in dit voorontwerp zullen (gedeeltelijk) reeds met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 17 september 2017.

Gerelateerde content

Ontsnappingsroutes Belgische kaaimantaks aangepakt

Pro memorie kaaimantaks

De kaaimantaks is een Belgische belasting die vermogens treft die zijn ondergebracht in laagbelaste vermogensstructuren, zoals trustachtige figuren alsook vennootschappen in belastingparadijzen. De kaaimantaks is verschuldigd over de inkomsten van dergelijke vermogensstructuren (zogenoemde juridische constructies) en wordt geheven van de oprichter/Belgisch rijksinwoner van de juridische constructie alsof deze inkomsten rechtstreeks door hem worden ontvangen (‘doorkijkbelasting’). Een uitzondering geldt indien kan worden aangetoond dat de inkomsten worden uitgekeerd aan een derde-begunstigde /Belgisch rijksinwoner, die in dat geval op zijn beurt aan de kaaimantaks wordt onderworpen.

Na overlijden van de oprichter zijn de erfgenamen aan de kaaimantaks onderworpen, tenzij deze kunnen aantonen dat zij op geen enkel moment en op geen enkele manier enig voordeel kunnen behalen met de juridische constructie.

De initiële wetgeving kende echter diverse hiaten, waardoor de effectieve heffing vaak uitbleef. De nieuwe wetgeving wenst hieraan tegemoet te komen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Uitkeringen belast als dividend

De ‘nieuwe’ kaaimantaks zal slechts nog de oprichter van de juridische constructie transparant gaan belasten.

Dit betekent echter niet dat uitkeringen door juridische constructies aan andere personen zullen worden vrijgesteld van belasting. Onder de nieuwe regelgeving zal iedere uitkering uit een juridische constructie (dus ook uit trustachtige structuren) aan een Belgische begunstigde (die niet kwalificeert als oprichter) beschouwd worden als dividend, waardoor Belgische roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.

Onrechtstreekse of dubbelstructuren

Onder de initiële wetgeving werden alleen rechtstreeks aangehouden juridische constructies beoogd. Belgische rijksinwoners die via een tussenvennootschap belangen aanhielden in een dergelijke vermogensstructuur bleven, hoewel hierover twijfel bestond, buiten schot.

De Belgische regering wil nu paal en perk stellen aan het gebruik van onrechtstreekse structuren door het toepassingsgebied van de heffing te verruimen. Zowel in geval van een rechtstreeks als een onrechtstreeks aangehouden constructie zal de oprichter onder de nieuwe regelgeving transparant worden belast.

Daadwerkelijke economische activiteit

Onder de initiële wetgeving werd gesteld dat een juridische constructie slechts buiten het toepassingsgebied van de kaaimantaks kan vallen indien kan worden bewezen dat een ‘daadwerkelijke economische activiteit’ wordt uitgeoefend. De nieuwe wettekst bepaalt dat van een ‘daadwerkelijke economische activiteit’ slechts sprake is voor zover deze geen verband houdt met het beheer van het privévermogen van de oprichter.

Uitbreiding antimisbruikbepaling

Daarnaast wordt de bestaande antimisbruikbepaling uitgebreid om heffing te garanderen. Voortaan is deze bepaling niet alleen van toepassing op handelingen van de belastingplichtige, maar tevens op rechtshandelingen van de juridische constructie.

Bovendien wordt er een specifieke antimisbruikbepaling ingevoerd die van toepassing is indien de juridische constructie wordt verplaatst naar een land waarmee België geen overeenkomst tot informatie-uitwisseling heeft. Een dergelijke zetelverplaatsing wordt gelijkgesteld met een belastbare liquidatie.

Inwerkingtreding

De nieuwe regeling is van toepassing op inkomsten verkregen vanaf 1 januari 2018. Aangezien de nieuwe regelgeving vervroegd bekend is gemaakt, zullen diverse bepalingen echter reeds retroactief in werking treden op 17 september 2017.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2019 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig