close
Share with your friends
Stadsdiensten benchmarken

Stadsdiensten benchmarken

Stadsdiensten benchmarken

In de stadsbenchmarkingstudie worden de prestaties van stadsdiensten wereldwijd onder de loep genomen.

Het nut van steden benchmarken

Door zichzelf tegenover andere steden te benchmarken, kunnen stadsbesturen en bedrijfsleiders dienstenniveaus vergelijken, leemtes aan het licht brengen en nagaan met welke innovaties zij hun diensten kunnen verbeteren.

Het vergt moed — om te veranderen, te innoveren, te verbeteren — als je niet over alle feiten beschikt.
Onze steden ondergaan wereldwijd massale en fundamentele veranderingen. De vraag naar stadsdiensten verandert, de verwachtingen worden hoger en de kosten komen onder druk te staan. Steden hebben geen keuze: hun dienstverlening moet efficiënter en doeltreffender.

Het probleem is dat niemand echt weet wat 'goed' is als het op efficiëntie en doeltreffendheid van de dienstverlening aankomt. Er zijn geen rechtlijnige globale benchmarkingoefeningen waarin landen en dienstverleningsgebieden worden vergeleken. Er zijn geen toolkits of handleidingen waarmee stadsbesturen hun efficiëntie en doeltreffendheid kunnen verbeteren of beoordelen. Er bestaan geen 'bijbels' of 'openbaringen'.

Het benchmarken van steden is ontzettend moeilijk en tijdrovend. Dat komt deels omdat er geen twee steden zijn die exact hetzelfde op exact dezelfde manier meten (in veel gevallen meten steden zelfs geen enkele sleutelindicator). Maar ook omdat elke stad met een andere milieu-, maatschappelijke, politieke en economische realiteit te maken heeft. En dat heeft rechtstreekse gevolgen voor hun specifieke kosten en mogelijkheden.

Benchmarken is geen gemakkelijke klus. Maar toch hebben wij volhard. De steden die aan deze studie hebben deelgenomen, hebben zich vol van moed gestort op deze moeilijke maar verrassend interessante oefening.

Wilt u weten welke bevindingen en inzichten naar voren zijn gekomen? Lees het volledige verslag.

Gerelateerde content