close
Share with your friends

Bedrijfscultuur van bovenaf aansturen

Bedrijfscultuur van bovenaf aansturen

In tijden van verandering en onzekerheid is het van groot belang een sterke bedrijfscultuur te ontwikkelen en die van bovenaf te laten neersijpelen tot in alle bedrijfsniveaus. Door de bedrijfscultuur permanent op de agenda te plaatsen, zorgen bestuurders ervoor dat die cultuur de bedrijfsstrategie ondersteunt.

Gerelateerde content

Bedrijfscultuur van bovenaf aansturen

Audit Committee Institute - Wereldwijde bestuursinzichten

Het onderhouden van een gezonde bedrijfscultuur is van levensbelang binnen een bedrijfsomgeving vol uitdagingen en risico's. Daarom interviewde het Audit Committee Institute bestuurders en deskundigen van overal ter wereld om hun standpunten te verzamelen omtrent de rol van de raad van bestuur bij het versterken, beoordelen en overzien van de bedrijfscultuur. Deze inzichten zullen u hopelijk helpen om binnen het bestuur onderbouwde besprekingen te voeren over de uitdagingen en de kansen die liggen in het toezien op de bedrijfscultuur in uw eigen onderneming.

De individuele meningen lopen uiteen, maar toch kwamen uit onze interviews een aantal algemene elementen naar voren waarmee elk bestuur rekening zou moeten houden. We zetten de voornaamste inzichten op een rijtje.

 • De bedrijfscultuur is niet iets wat hooguit een of twee keer per jaar ter sprake komt.
  De raad van bestuur zou de bedrijfscultuur doorlopend moeten peilen en bespreken, ook via het organiseren van discussies en een formele evaluatie minstens eenmaal per jaar. Terwijl audit-, risico-, benoemings- en beloningscomités het voortouw nemen op het gebied van bedrijfscultuur, kan de interne audit in het jaarlijkse auditplan een waardebeoordeling opnemen die nagaat in hoeverre de cultuur en waarden van de onderneming zich manifesteren in het gedrag van medewerkers.
 • Strategie, risico en cultuur moeten nauw met elkaar verweven worden.
  Onderzoek wijst uit dat de best presterende bedrijven een goed op elkaar afgestemde strategie en bedrijfscultuur hebben, doorgaans met de volgende kenmerken: 
  • een grote samenhang in alle interacties met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden;
  • aandacht voor performance management met een nauw verband tussen beloning en prestatie;
  • een sterke individuele verantwoordelijkheid en ownership;
  • wendbaarheid en aanpassingsvermogen; en
  • vernieuwingszin.

Zo spelen strategie en risicobeheer een cruciale rol in het ontwikkelen van de bedrijfscultuur. Van bij het begin moet de globale bedrijfsstrategie op dezelfde lijn zitten als het risicobereidheidsbeleid waarin de aanvaardbare risico's worden omlijnd. Bedrijfscultuur en gedrag worden ook beïnvloed door de keuze van prestatie-indicatoren en doelstellingen. Wanneer de targets op het vlak van verkoop en winst bijvoorbeeld te ambitieus zijn, werkt dit het nemen van onnodige risico's in de hand. Tijdens de uitvoering van de strategie kunnen er natuurlijke conflicten ontstaan tussen de strategische doelstellingen en de beperkingen van het risicobeheer. Hoe kan het management deze conflicten oplossen? Het bestuur zou zich niet alleen moeten bekommeren om het bedrijfsresultaat, maar ook om de manier waarop het wordt behaald.

 • Bedrijfscultuur moet vertrekken van bovenaf en haar neerslag vinden in alle bedrijfsniveaus.
  Naast zijn controlerende taak, speelt de raad van bestuur een cruciale rol in het vormgeven van de gedragspatronen die men van bovenaf wil aansturen.
 • Zorg ervoor dat de raad van bestuur een onverbloemd zicht heeft op de bedrijfscultuur.
  Het bestuur moet weten hoe de vastgelegde bedrijfswaarden en beleidsregels geïnterpreteerd en toegepast worden binnen de onderneming. De meeste bedrijven beweren dat ze hun klanten en medewerkers erg op prijs stellen en dat ze volgens de hoogste morele gedragscode werken. Maar waar het echt om gaat, zijn de acties die het management onderneemt bij organisatorische conflicten, klachten van klanten, bezwaren van werknemers en ethische misstanden. De 'ongeschreven regels' worden bepaald door de som van alle acties en reacties van de bedrijfsleiding.
 • Zet in op interne audits om de bedrijfscultuur te peilen en op te volgen.
  Een speciaal opgeleid intern auditteam kan het dashboard mee ontwikkelen en beginnen met het auditen van de bedrijfscultuur door werknemers, managers en andere belanghebbenden te bevragen en door processen, bedrijfspraktijken en andere factoren in kaart te brengen om zo de dagelijkse praktijk af te meten tegenover de waarden en gedragscodes van het bedrijf.

© 2019 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)