Hervorming van het erfrecht: de eindmeet is in zicht | KPMG België
close
Share with your friends

Hervorming van het erfrecht: de eindmeet is in zicht

Hervorming van het erfrecht: de eindmeet is in zicht

Er wordt al jaren aan gewerkt, maar na de zomer is het eindelijk zover: dan komt er een nieuw familievermogensrecht in ons land. Minister Geens heeft een grondige hervorming van het erfrecht voorbereid, die de regels meer moet afstemmen op onze moderne samenleving. “De grote modernisering zit in de laatste fase, met name de bespreking en goedkeuring in het parlement”, vertelt Kizzy Wandelaer, executive director van KPMG Middle Market. “Eenmaal ze van kracht wordt - normaal gezien na de zomer - zal dit een belangrijke stap vooruit betekenen.”

Director, Tax & Legal Advisers

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

Lady Justice

Het Belgisch recht kent een rijke geschiedenis. Zo stamt ons erfrecht nog uit het begin van de 19de eeuw, toen Napoleon het installeerde. Kizzy Wandelaer: “Maar intussen is er natuurlijk veel veranderd. Mensen hebben andere verwachtingen en de realiteit is dat er steeds meer nieuw samengestelde gezinnen zijn. Een hervorming van de regels in het erfrecht drong zich op.”

Meer vrijheid voor de erflater

De eerste grote hervorming heeft betrekking op de reserveregeling. “In het huidige erfrecht zijn er minimale erfrechten voor de kinderen, afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt. Is er 1 kind, dan komt de helft van het vermogen aan het kind toe en kan je als ouder vrij beschikken over de andere helft van je vermogen. Zijn er twee kinderen, dan kan je slechts zelf beslissen over een derde, en bij drie of meer kinderen is dat nog maar 25%”, aldus de tax experte.

“Na de hervorming wil men dat gereserveerde erfdeel vastleggen op 50% van het vermogen, ongeacht het aantal kinderen. De erflater zal dan dus vrij kunnen beschikken over de andere helft van zijn vermogen. Kinderen volledig onterven kan nu niet en zal ook niet mogelijk zijn in de toekomstige regeling. Zij blijven steeds recht hebben op hun wettelijke erfdeel.”

Geen reserve meer voor ouders

Daarnaast bevat het huidige erfrecht ook een minimale reserve voor de ouders, wanneer iemand geen kinderen heeft. Kizzy Wandelaer: “Ook dit zal veranderen. Die bepaling wordt gewoon geschrapt. De wetgever wil toelaten dat mensen zonder afstammelingen volledig zelf over hun vermogen kunnen beslissen, om er bijv. neven en nichten of goede doelen mee te steunen. Maar er wordt wel een onderhoudsplicht voorzien, mochten de ouders bijkomende middelen nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.”

Erfovereenkomst bij leven

Nieuw is ook dat een erfovereenkomst bij leven mogelijk wordt. “Ook dit is een belangrijke wijziging, want in principe zijn zulke overeenkomsten vandaag verboden. De wetgever wil het mogelijk maken dat ouders met hun kinderen een bindende overeenkomst sluiten over de latere verdeling van de erfenis”, stelt de KPMG-experte. “Dit biedt onder meer een oplossing voor nieuw samengestelde gezinnen. De wet-Valkeniers bood al de mogelijkheid om afspraken in het huwelijkscontract met de nieuwe partner op te nemen, nu wordt dit ook in het erfrecht aangepast.”

Met erfovereenkomsten kan er geanticipeerd worden op eventuele conflicten die zouden kunnen ontstaan na een overlijden. Dat kan van belang zijn voor de overdracht van familiebedrijven of wanneer er bijvoorbeeld kinderen met een handicap zijn, die specifieke behoeften hebben.

Andere waardebepaling voor schenkingen

Een andere grote wijziging heeft betrekking op de waardering van goederen tijdens het leven worden geschonken. Kizzy Wandelaer: “Het gebeurt wel vaker dat ouders al tijdens hun leven goederen schenken aan hun kinderen, als een soort van voorschot op hun latere erfenis. Bij een overlijden voorziet het huidige erfrecht dat de giften moeten worden ingebracht in de nalatenschap om de gelijkheid tussen de kinderen te vrijwaren. Vandaag gebeurt dit ongelijk tussen roerend en onroerend vermogen. De inbreng van vastgoed wordt bepaald op de dag van verdeling en gebeurt in natura, terwijl de inbreng van bijvoorbeeld een effectenportefeuilles gebeurt in waarde op de dag van de schenking. Dit leidt tot onevenwichtige situaties. Dat probleem is in de voorstellen voor het nieuwe erfrecht van de baan. “Men blijft uitgaan van het principe van gelijkberechtiging. Maar de inbreng van zowel roerend als onroerend vermogen zal in de toekomst gebeuren in waarde en dit op basis van de waarde op het moment van de schenking en vervolgens geïndexeerd naar de dag van het overlijden.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig