close
Share with your friends

Transferpricingdocumentatie – laatste stand van zaken

Transferpricingdocumentatie – laatste stand van zaken

De documentatieverplichtingen op het gebied van transfer pricing zorgen de laatste tijd voor veel gespreksstof. In onze nieuwsbrief van december 2016 hebben wij aandacht besteed aan de regelgeving die in het kader van ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (‘BEPS’) in onder andere Nederland en België is geïmplementeerd. In deze nieuwsbrief zullen wij ingaan op de nieuwste ontwikkelingen, de naderende deadlines en de laatste stand van zaken. Daarnaast zullen wij aangeven welke acties op korte termijn moeten worden genomen om volledig en tijdig te voldoen aan de vereisten.

Gerelateerde content

three people meeting

Country-by-Country Reporting

Nederlandse en Belgische belastingplichtigen die onderdeel zijn van een internationale groep met een groepsomzet van minstens € 750 miljoen zijn verplicht om jaarlijks een Country-by-Country Report (‘CbCR’) in te dienen. Deze vennootschappen moeten hiervoor de belastingautoriteiten op korte termijn notificeren. In de notificatie moet naar voren komen of de betreffende vennootschap als groepshoofd het Country-by-Country Report voor de groep voor dat jaar zal indienen of hiervoor als ‘surrogaatgroepshoofd’ is aangewezen dan wel welke andere groepsvennootschappen het Country-by-Country Report voor de groep voor dat jaar zullen indienen.

 

Nederland

De deadlines voor de CbCR-notificatie komen snel dichterbij. Elke in Nederland belastingplichtige groepsentiteit waarvan het boekjaar 2016 eindigt tussen 31 december 2016 en 31 augustus 2017, dient de Belastingdienst voor 1 september 2017 te notificeren.

Met ingang van het boekjaar 2017 moeten de notificaties worden gedaan voor het einde van het boekjaar. Dit betekent dat voor boekjaren 2017 eindigend op 31 december 2017, de notificatie voor dat boekjaar op die datum moet zijn gedaan. Het indienen van de notificaties kan via de online tool van de Nederlandse Belastingdienst.

 

Boete

Met ingang van 5 juni 2017 is de Nederlandse wetgeving aangepast. Hierdoor kan in geval van (opzet of grove schuld op) het nalaten of niet volledig indienen van het Country-by-Country Report en/of -notificatie een boete worden opgelegd. Deze boete kan oplopen tot een maximum van € 820.000.

 

België

De notificatie in België kan geschieden door middel van een formulier dat in beginsel voor het jaareinde van elk boekjaar bij de Belgische belastingautoriteiten moet zijn ingediend. Voor boekjaren die eindigen op 31 december 2016 of tussen 31 december 2016 en 30 september 2016 is deze deadline eenmalig opgeschoven naar 30 september 2017. Voor boekjaren eindigend op 31 december 2017 moet de notificatie zijn ingediend voor die datum. Naar verwachting kan het indienen van het formulier vanaf 1 juli 2017 digitaal gebeuren. In afwachting van deze digitale toepassing kan gebruik worden gemaakt van het e-mailadres of het postadres, zoals vermeld door de Belgische belastingautoriteiten in het Belgisch Staatsblad.


Boete

In België kunnen vanaf de tweede overtreding ook boetes worden opgelegd voor het niet naleven van de verplichting. Deze boetes variëren tussen € 1.250 en € 25.000.

Master file en local file

Ook voor de master en local file moeten er op korte termijn acties worden ondernomen. Belangrijk om in aanmerking te nemen is dat de drempels van België en Nederland verschillen.

In België geldt de verplichting om een master file en local file op te stellen voor groepsentiteiten van een internationale onderneming die op basis van hun enkelvoudige jaarrekening over voorgaand boekjaar voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

1.totale bedrijfs- en financiële opbrengsten van € 50 miljoen met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten;

2.een balanstotaal van € 1 miljard;

3.een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 fte’s.

 

In België moeten de master en local file beschikbaar worden gesteld aan de belastingautoriteiten door middel van de indiening van een master file-formulier en local file-formulier.

In Nederland heeft een groepsentiteit een master file- en local file-verplichting wanneer aan de drempel van € 50 miljoen omzet (geconsolideerd) wordt voldaan. In Nederland moeten ten tijde van het indienen van de Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting (met ingang van boekjaar 2016) een master en een local file in de administratie zijn opgenomen. De master en local file hoeven in tegenstelling tot België dus niet naar de Belastingdienst te worden gestuurd.

Het is van belang om op korte termijn te bepalen welke acties nodig zijn om een master en local file op te stellen. Zo moeten de relevante intercompanytransacties worden bepaald en moet worden nagegaan of de zakelijkheid van deze intercompanytransacties kan worden onderbouwd. Dit kan door middel van onder andere contracten en benchmarkanalyses. De deadlines voor de master en local file liggen gelijktijdig met de deadline voor de aangifte vennootschapsbelasting over dat boekjaar. Indien niet wordt voldaan aan de vereisten van de master en local file kan dit omkering van de bewijslast tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in een correctie van de aangifte prijs of (transfer pricing) audits.

Deadlines

Kort samengevat zijn de deadlines als volgt:

CbC

  • Aanleveren van het CbC-rapport over het boekjaar eindigend op 31 december 2016: 31 december 2017.
  • Aanleveren van het CbC-rapport over het boekjaar eindigend op 31 december 2017: 31 december 2018.
  • Notificatie CbC-rapport over het boekjaar eindigend op 31 december 2016: 1 september 2017 (Nederland) en 30 september 2017 (België).
  • Notificatie CbC-rapport over het boekjaar eindigend op 31 december 2017: uiterlijk 31 december 2017.

 

MF/LF

  • Nederland: gelijktijdig met de deadline voor de aangifte vennootschapsbelasting in de administratie opnemen, normaliter is dit 1 juni 2017 (indien de uitstelregeling van toepassing is, ligt de deadline op 1 mei 2018).
  • België: de master file dient beschikbaar te worden gesteld aan de autoriteiten binnen twaalf maanden na het einde van het boekjaar. De local file moet op een eerder moment worden ingediend, namelijk op het moment van de aangifte vennootschapsbelasting (in de regel is dit 30 september van het volgende jaar voor boekjaren eindigend op 31 december 2016 is dit vastgesteld op 27 september 2017).

 

Voor een samenvatting van de implementatie van de regelgeving omtrent het Country-by-Country Report, de master file en de local file per land verwijzen wij u naar de volgende link. 

Uiteraard zijn wij graag bereid om deze nieuwe vereisten nader toe te lichten en eventuele vragen naar aanleiding hiervan te beantwoorden.

 

Tim Bruins en Veronique Slachmuylders

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)