Hervorming Wetboek van vennootschappen krijgt vorm | KPMG België
close
Share with your friends

Hervorming Wetboek van vennootschappen krijgt vorm

Hervorming Wetboek van vennootschappen krijgt vorm

De hervorming van het Wetboek van vennootschappen krijgt stilaan concreet vorm. Minister van Justitie Koen Geens werkt aan een vereenvoudiging van de regels, die nog voor het einde van deze legislatuur in werking moet treden. “De hervorming is een goede zaak. Uit wat we tot nu toe hebben vernomen, blijkt dat het wettelijke kader beter aangepast zal zijn aan de behoeften van de rge ondernemingen”, vertelt Thomas De Clerck, advocaat bij K Law.

Gerelateerde content

pen

Het Wetboek van vennootschappen werd op 6 augustus 1999 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het vormt het wettelijke kader voor alle Belgische vennootschapsvormen. Na bijna 20 jaar is de tijd rijp voor een actualisering van het wetboek. Een aantal regels voldoen niet meer aan de noden van het bedrijfsleven. Minister Geens besliste daarom tot een herziening over te gaan, die voor vereenvoudiging, flexibiliteit en duidelijkheid moet zorgen.

Van 14 naar 4 mogelijkheden

Thomas De Clerck: “Een belangrijke hervorming is dat het aantal Belgische vennootschapsvormen drastisch zal worden teruggebracht van 14 naar 4. Met name de naamloze vennootschap, BVBA, CVBA en de maatschap zullen de vennootschapsvormen van de toekomst zijn. Bovendien wordt er meer flexibiliteit geboden aan de vennootschap voor wat betreft haar statuten en werking.”

“Binnen de BVBA wordt bijvoorbeeld een verregaande flexibilisering vooropgesteld, onder andere betreffende de creatie van categorieën van aandelen, de overdracht van aandelen (o.a. door een soepele in- en uittreding ten laste van de vennootschap) en de toekenning van meervoudig stemrecht. Vandaag is de BVBA op die vlakken strikt en beperkend wettelijk gereglementeerd. Het gevolg is dan ook dat ondernemers soms een CVBA oprichten omwille van de flexibiliteit die die vorm biedt, maar zonder dat er een coöperatief gedachtengoed achter zit – terwijl dat net de bestaansreden is van die vennootschapsvorm”, vertelt de expert vennootschapsrecht bij K Law.

De BVBA zal na de hervorming dus de meest polyvalente en meest voorkomende vennootschapsvorm worden. “Het is nog onduidelijk wat de impact zal zijn op de vennootschapsvormen die verdwijnen – denk aan de commanditaire vennootschap op aandelen. Maar sowieso zal een overgangsperiode nodig zijn om die vennootschappen de tijd te geven om zich om te vormen.”

Ook belangrijk voor vzw’s

Ook voor de verenigingen staat er overigens één en ander op stapel. Thomas De
Clerck: “Voor verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) is er vandaag bijvoorbeeld een dubbele beperking: ze mogen slechts bijkomstig economische
activiteiten uitoefenen en er mag geen winst worden uitgekeerd aan de leden.
Vooral die beperking rond economische activiteiten blijkt vaak problematisch te
zijn. In het nieuwe wetboek zou het de bedoeling zijn om wel onbeperkt
economische activiteiten toe te laten. Ook dat zou een goede zaak zijn en zou
een grote onzekerheid voor vele vzw’s kunnen wegwerken.” 

© 2019 Kratos Law, a Belgian civ. CVBA/SCRL civ. All rights reserved. * Kratos Law civ. CVBA/SCRL civ. has entered into a cost association with KPMG Tax Advisers civ. CVBA/SCRL civ.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig